ZADZWOŃ TERAZ  505 853 465  LUB NAPISZ: sekretariat@gozdzperlowski.pl

Prawo Wekslowe
Zamówienia Publiczne
Prawo Pracy
Prawo Karnoskarbowe

                  Szukaj informacji na stronie:                  

Ostatnie wpisy  

 • 18lis

  Na czym polega „niezupełność” weksla in blanco?

  by kancelariasg  Comments (0)
  Niezupełność weksla in blanco ma charakter stopniowalny, tj. weksel in blanco może być mniej lub bardziej „niezupełny”. Poziom tej niezupełności jest zasadniczo dowolny. Należy jednak zaznaczyć, że bezspornie na minimalną treść weksla in blanco musi...
 • 9lis

  Czym jest weksel in blanco?

  by kancelariasg  Comments (0)
  Weksel in blanco (inaczej weksel niezupełny) stanowi dokument, który nie zawiera jeszcze pełnej treści wymaganej przez ustawę lub zamierzonej przez strony, obejmuje jednak podpis dłużnika wekslowego, złożony w zamiarze zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. Obecnie weksel in...
 • 21lis
  Dochodzenie roszczeń wekslowych przed sądem polubownym.

  Dochodzenie roszczeń wekslowych przed sądem polubownym.

  by Karolina Pilawska  Comments (0)
  W najnowszej doktrynie szeroko dyskutowany jest problem możliwości poddania sporu z weksla pod rozstrzygnięcie sądu polubownego.1 Początkowo orzecznictwo, z uwagi na rygoryzm odpowiedzialności wekslowej, wyłączało możliwość poddania spraw wekslowych kognicji sądów arbitrażowych.2 Sąd Apelacyjny w...
  21lis
  Postępowanie sądowe po wniesieniu zarzutów.

  Postępowanie sądowe po wniesieniu zarzutów.

  by Karolina Pilawska  Comments (0)
  Po skutecznym wniesieniu zarzutów przez pozwanego sąd zarządza doręczenie powodowi pisma z zarzutami wraz z wezwaniem na rozprawę, której przedmiotem jest rozpoznanie zarzutów pozwanego i ewentualnych dodatkowych twierdzeń powoda. W judykaturze utrwalony jest pogląd, zgodnie...
 • 21lis
  Koszty sądowe w sprawach wekslowych.

  Koszty sądowe w sprawach wekslowych.

  by Karolina Pilawska  Comments (0)
  Niewątpliwą zaletą dochodzenia roszczeń z weksla w postępowaniu nakazowym są jego koszty. Zgodnie z treścią art. 19 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w pozwach skierowanych do postępowania nakazowego pobiera się jedynie czwartą część...
  21lis
  Zbieg postępowania nakazowego z postępowaniem uproszczonym.

  Zbieg postępowania nakazowego z postępowaniem uproszczonym.

  by Piotr Perłowski  Comments (0)
  W przypadku dochodzenia roszczeń z weksla zakresy uregulowanych w k.p.c. postępowań odrębnych, tj. postępowania nakazowego na podstawie weksla i postępowania uproszczonego, mogą się krzyżować. W myśl art. 5051 pkt 1 k.p.c., główną przesłanką postępowania uproszczonego...
 • 21lis
  Zarzuty dotyczące weksla in blanco.

  Zarzuty dotyczące weksla in blanco.

  by Karolina Pilawska  Comments (0)
  W przypadku weksla in blanco zarzutem jest wypełnienie weksla niezgodnie z porozumieniem wekslowym, o którym mowa w art. 10 PrWeksl, oraz zarzut wręczenia weksla jako weksla gwarancyjnego lub kaucyjnego wyłącznie dla zabezpieczenia określonej wierzytelności. Zarzut...
  25lip
  Zarzuty subiektywne.

  Zarzuty subiektywne.

  by Karolina Pilawska  Comments (0)
  Zarzuty subiektywne mają zastosowanie jedynie w stosunku do oznaczonego wierzyciela, albowiem są oparte na stosunkach osobistych z konkretnym wierzycielem wekslowym. W literaturze wyróżnia się m.in.: zarzuty związane z czynnością prawną będącą podstawą wręczenia weksla, dotyczące...
 • 25lip
  Zarzuty obiektywne.

  Zarzuty obiektywne.

  by Karolina Pilawska  Comments (0)
  Zarzuty obiektywne to takie, które wynikają z treści weksla, a które powodują nieważność zobowiązania. Przykładem może być między innymi: brak zdolności wekslowej oraz zdolności do działań wekslowych, zarzut braku formy i nieautentyczności podpisu oraz braku...
  25lip
  Pojęcie zarzutów od nakazu zapłaty.

  Pojęcie zarzutów od nakazu zapłaty.

  by Karolina Pilawska  Comments (0)
  Dłużnik wekslowy może kierować zastrzeżenia, zwane zarzutami, przeciwko żądaniom zapłaty przez posiadacza weksla. Należy podkreślić, że zarzutów wekslowych nie można utożsamiać z zarzutami będącymi środkiem zaskarżenia od nakazu zapłaty wydanego przez sąd. Przed roszczeniami powoda...
 • 25cze
  Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

  Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

  by Karolina Pilawska  Comments (0)
  Sąd wyda nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli pozew odpowiada wymogom formalnym, został należycie opłacony, a dołączony do niego weksel i pozostałe dokumenty udowadniają całość dochodzonego przez powoda roszczenia. W myśl art. 491 § 1...
  25cze
  Dochodzenie roszczeń z weksla in blanco.

  Dochodzenie roszczeń z weksla in blanco.

  by Karolina Pilawska  Comments (0)
  Dochodzenie roszczeń z weksla in blanco może budzić wątpliwości związane z ciężarem dowodu w zakresie, w jakim jego posiadacz był uprawniony go uzupełnić. Co do zasady, dotyczy to kwoty, która ma być wpisana na wekslu...
 • 25cze
  Przesłanki i tryb postępowania nakazowego z wekslem.

  Przesłanki i tryb postępowania nakazowego z wekslem.

  by Karolina Pilawska  Comments (0)
  UWAGI OGÓLNE Realizacja roszczeń wekslowych przez posiadacza weksla może nastąpić w ramach zwykłego postępowania sądowego. Niewątpliwie jednak postępowanie nakazowe jest właściwym trybem dochodzenia roszczeń wekslowych. Specyfika dochodzenia roszczeń wekslowych na drodze sądowej tzw. rigor cambialis,...
 • 25cze
  Podstawa i zakres żądania pozwu wekslowego.

  Podstawa i zakres żądania pozwu wekslowego.

  by Karolina Pilawska  Comments (0)
  Przedmiotem postępowania nakazowego prowadzonego na podstawie weksla są roszczenia, wynikające z treści weksla, czyli zapłata sumy wekslowej. Ponadto posiadacz weksla może dochodzić roszczeń ubocznych związanych bezpośrednio z wekslem, tj. odsetek, kosztów protestu i zawiadomienia. W...
  25cze
  Wartość przedmiotu sporu przy wekslach.

  Wartość przedmiotu sporu przy wekslach.

  by Karolina Pilawska  Comments (0)
  Wartość przedmiotu sporu to wartość dochodzonego w procesie roszczenia oznaczona kwotą pieniężną. Data wniesienia pozwu jest chwilą miarodajną dla określenia wartości przedmiotu sporu. Wartość przedmiotu sporu stanowi także kryterium decydujące o rzeczowej właściwości sądu w...
 • 25cze
  Strony postępowania w sprawach wekslowych.

  Strony postępowania w sprawach wekslowych.

  by Karolina Pilawska  Comments (0)
  Roszczenia wekslowe są dochodzone w postępowaniu procesowym. Zakłada ono istnienie dwóch stron, czyli powoda i pozwanego, między którymi toczy się spór. Jeżeli chodzi o stronę powodową – co do zasady, powodem jest uprawniony z weksla....
  25cze
  Właściwość sądu w sprawach wekslowych.

  Właściwość sądu w sprawach wekslowych.

  by Karolina Pilawska  Comments (0)
  WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA Na mocy ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 172, poz. 1804) do regulacji kodeksowej został dodany art. 371...
 • 25cze
  Dochodzenie roszczeń wekslowych przed sądem.

  Dochodzenie roszczeń wekslowych przed sądem.

  by Karolina Pilawska  Comments (0)
  Posiadacz weksla może dochodzić swoich roszczeń wekslowych w trybie sądowym w drodze zwykłego postępowania sądowego. Ponadto ma możliwość wytoczenia powództwa o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu odrębnym, jakim jest postępowanie nakazowe. Z uwagi na fakt,...
  25cze
  Znaczenie gospodarcze weksla.

  Znaczenie gospodarcze weksla.

  by Karolina Pilawska  Comments (0)
  W piśmiennictwie prawniczym przyjmuje się, że prawo wekslowe i jego stosowanie przeszło w Polsce trzy etapy.1 Były one i są pochodną aktualnego ustroju polityczno-gospodarczego. OKRES MIĘDZYWOJENNY Pierwszym etapem był okres międzywojenny. Znaczenie gospodarcze weksla przed...
 • 25cze
  Źródła prawa wekslowego.

  Źródła prawa wekslowego.

  by Karolina Pilawska  Comments (0)
  W Polsce prawo wekslowe jest regulowane przez ustawę z dnia 28 kwietnia 1936 roku – Prawo wekslowe (Dz. U. Nr 37, poz. 282 ze zm.), zwaną dalej w skrócie PrWeksl, która obowiązuje od 1 lipca...
  25cze
  Funkcje weksla.

  Funkcje weksla.

  by Karolina Pilawska  Comments (0)
  Funkcje weksla w obrocie gospodarczym stanowiły przedmiot licznych wypowiedzi doktryny.1 Po pierwsze należy stwierdzić, że weksel umożliwia dokonywanie transakcji gospodarczych, których nie można byłoby zrealizować z powodu braku gotówki. Weksel zastępuje bowiem środki pieniężne, ale...
 • 25cze
  Zdolność wekslowa i zdolność do czynności wekslowych.

  Zdolność wekslowa i zdolność do czynności wekslowych.

  by Karolina Pilawska  Comments (0)
  Kwestię zdolności wekslowej i zdolności do czynności wekslowych należy rozpatrywać na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, albowiem ustawa – Prawo wekslowe nie zawiera regulacji w tym przedmiocie. 6.1. ZDOLNOŚĆ WEKSLOWA Zdolność wekslowa to zdolność do bycia...
  24cze
  Charakter prawny zobowiązania wekslowego.

  Charakter prawny zobowiązania wekslowego.

  by Karolina Pilawska  Comments (0)
  ABSTRAKCYJNOŚĆ ZOBOWIĄZANIA WEKSLOWEGO Abstrakcyjność zobowiązania wekslowego to cecha, która decyduje o jego specyfice. Kwestia ta ma fundamentalne znaczenie dla obrotu prawnego. Abstrakcyjność zobowiązania wekslowego oznacza, że weksel odrywa się od podstawy ekonomicznej, w związku z...
 • 24cze
  Ustawowe elementy weksla.

  Ustawowe elementy weksla.

  by Karolina Pilawska  Comments (0)
  W myśl uregulowań polskiego Prawa wekslowego, aby dokument mógł być określany mianem weksla, musi obligatoryjnie zawierać określone elementy, zwane rekwizytami wekslowymi. Brak któregokolwiek z wymaganych przepisami prawa elementów skutkuje nieważnością weksla, co ma doniosłe konsekwencje na...
  24cze
  Rodzaje weksli

  Rodzaje weksli

  by Karolina Pilawska  Comments (0)
  Prawo wekslowe rozróżnia dokumenty o nazwie weksel trasowany i weksel własny, a także weksel niezupełny w chwili wystawienia, czyli weksel in blanco. Weksel in blanco może być wekslem trasowanym bądź wekslem in blanco. W obrocie...
 • 25kw.
  Tryb z wolnej ręki w zamówieniach sektorowych.

  Tryb z wolnej ręki w zamówieniach sektorowych.

  by Piotr Perłowski  Comments (0)
  Zamówienia sektorowe są specjalnym rodzajem zamówień publicznych, które mogą być udzielane wyłącznie przez podmioty określone w art. 132 ust. 1 p.z.p.1 i tylko w celu wykonywania określonych w tym przepisie rodzajów działalności2. Do zamówień sektorowych...
 • 25kw.
  Tryb z wolnej ręki a usługi niepriorytetowe.

  Tryb z wolnej ręki a usługi niepriorytetowe.

  by Piotr Perłowski  Comments (0)
  Artykuł 5 ust. 1a p.z.p. w przypadku udzielania zamówień niepriorytetowych, pozwala na zastosowanie trybu negocjacji bez ogłoszenia lub trybu z wolnej ręki, także w innych uzasadnionych przypadkach, niż te które są wymienione w art. 62...
  25kw.
  Usługi niepriorytetowe.

  Usługi niepriorytetowe.

  by Piotr Perłowski  Comments (0)
  Usługi dzielą się na priorytetowe i niepriorytetowe. Podział ten został wprowadzony do prawa polskiego, poprzez implementacje dyrektyw unijnych. Dotyczy on zarówno zamówień klasycznych jak i zamówień sektorowych. Usługi niepriorytetowe najłatwiej zdefiniować poprzez wskazanie, czym różnią...
 • 25kw.
  Przesłanki – Dostawy na giełdzie towarowej.

  Przesłanki – Dostawy na giełdzie towarowej.

  by Piotr Perłowski  Comments (0)
  Z trybu wolnej ręki na podstawie tej przesłanki można skorzystać tylko w przypadku, kiedy (a)-przedmiotem zamówienie są dostawy, a ich zakup (b)-odbywa się na giełdzie towarowej w Polsce lub krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Giełdę...
 • 25kw.
  Przesłanki – Dostawy na korzystnych warunkach.

  Przesłanki – Dostawy na korzystnych warunkach.

  by Piotr Perłowski  Comments (0)
  Zamówienia dostaw na korzystnych warunkach w związku z likwidacją podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym lub postępowaniem upadłościowym. Skorzystanie z tej przesłanki wymaga spełniania kumulatywnie następujących warunków: (a) zamówienie dotyczy dostaw; (b) zamówienie będzie udzielone na szczególnie korzystnych...
  25kw.
  Przesłanki – Zamówienia uzupełniające.

  Przesłanki – Zamówienia uzupełniające.

  by Piotr Perłowski  Comments (0)
  Zamówienia uzupełniające, to (a) zamówienia udzielane dotychczasowemu wykonawcy, (b) w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, (c) polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia lub rozszerzeniu dostaw. Ponadto, dla możliwości skorzystania z zamówienia uzupełniającego...
 • 25kw.
  Przesłanki – Zamówienia dodatkowe.

  Przesłanki – Zamówienia dodatkowe.

  by Piotr Perłowski  Comments (0)
  Zamówieniem dodatkowym, w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1, pkt 5 p.z.p. będzie zamówienie dotyczące usług lub robót budowlanych udzielane dotychczasowemu wykonawcy, które nie zostało przewidziane w zamówieniu podstawowym, przy czym jego wartość nie przekracza...
 • 21kw.
  Przesłanki – Nagroda w konkursie.

  Przesłanki – Nagroda w konkursie.

  by Piotr Perłowski  Comments (0)
  Zgodnie z definicja zawartą w p.z.p., konkurs to przyrzeczenie publiczne zamawiającego w formie ogłoszenia publicznego, w którym zobowiązuje się on do przekazania nagrody za wykonanie i przeniesienie praw do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej....
 • 21kw.
  Wyłączenie stosowania niektórych przepisów.

  Wyłączenie stosowania niektórych przepisów.

  by Piotr Perłowski  Comments (0)
  Przy zamówieniach z wolnej ręki, co do których nie istnieje obowiązek informowania Prezesa UZP oraz w przypadku zamówień, które mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych lub w...
 • 13kw.
  Obowiązek informowania Prezesa UZP.

  Obowiązek informowania Prezesa UZP.

  by Piotr Perłowski  Comments (0)
  Przy zamówieniach z wolnej ręki o wartości równej lub większej niż progi unijne w wysokości jak przy usługach i dostawach, zamawiający musi w ciągu 3 dni od wszczęcia postępowania powiadomić Prezesa UZP o użyciu tego...
  13kw.
  Negocjacje z wolnej ręki.

  Negocjacje z wolnej ręki.

  by Piotr Perłowski  Comments (0)
  Przy zamówieniu z wolnej ręki nie możemy mówić o składaniu oferty przez wykonawcę. Mimo, że ustawodawca wprost nigdzie tego nie stwierdził, to jest to pogląd utrwalony w doktrynie1. Także UZP2 uważa, że przy stosowaniu zamówienia...
 • 12kw.
  Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex-ante.

  Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex-ante.

  by Piotr Perłowski  Comments (0)
  Zgodnie z art. 66 ust. 2 zamawiający po wszczęciu postępowania (czyli po zaproszeniu wykonawcy do negocjacji), może opublikować w BZP (w przypadku zamówień podprogowych) lub przekazać do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (w przypadku zamówień...
  12kw.
  Postępowanie z wolnej ręki.

  Postępowanie z wolnej ręki.

  by Piotr Perłowski  Comments (0)
  Postępowanie w tym trybie jest mało sformalizowane, gdyż zamawiający nie musi ani określać s.i.w.z., ani przejmować się wyborem oferty najkorzystniejszej. Z definicji zamówienia z wolnej ręki, można wytypować kolejne etapy postępowania. W pierwszej kolejności, zamawiający...
 • 5kw.
  Zamówienie z wolnej ręki – definicja.

  Zamówienie z wolnej ręki – definicja.

  by Piotr Perłowski  Comments (0)
  Zamówienia publiczne udzielane z wolnej ręki są szczególnie kontrowersyjne, ze względu na brak konkurencyjności takich postępowań. Jak w przypadku pozostałych trybów można mówić o zachowaniu przynajmniej minimalnej konkurencji, to w trybie z wolnej ręki, z...
  5kw.
  Przetarg ograniczony a przetarg nieograniczony.

  Przetarg ograniczony a przetarg nieograniczony.

  by Piotr Perłowski  Comments (0)
  Podstawowa różnica pomiędzy tymi trybami wynika już z definicji przetargu ograniczonego. Odbywa się on w dwóch częściach, z czego pierwsza ma na celu wstępne ograniczenie ilość wykonawców, natomiast druga polega na składaniu ofert oraz wyborze...