201601.31
1

Definicja zamówienia publicznego.

Pojęcie zamówienia publicznego zostało zawarte w sposób bezpośredni w art. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (p.z.p.). Zgodnie z tym przepisem, zamówienia publiczne są to umowy odpłatne zawierane pomiędzy zamawiającym i wykonawcą, których przedmiotem są usługi, towary lub roboty budowlane. Definicja ta koresponduje także z prawem unijnym, które…