201602.09
0

Prezes UZP i Krajowa Izba Odwoławcza.

Prezes UZP jest, zgodnie z art. 152 p.z.p., centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach zamówień publicznych. Bezpośredni nadzór nad Prezesem UZP sprawuje Prezes Rady Ministrów, który także go powołuje i odwołuje. Do obowiązków Prezesa UZP należy m.in. wydawanie BZP, opracowywanie projektów aktów normatywnych dotyczących zamówień, kontrola procesu udzielania zamówień i współpraca międzynarodowa w sprawach…

201602.09
0

Naczelne zasady zamówień publicznych.

Regulacja zasad udzielania zamówień publicznych znajduje się w art. 7-10 ustawy p.z.p., ponadto są one rozwijane w dalszych przepisach wspomnianej ustawy. Zasady te tworzą podstawy systemu zamówień publicznych, natomiast ich pogwałcenie może wywołać określone skutki prawne, jak np. powtórzenie czynności zamawiającego, unieważnienie postępowania czy względne unieważnienie zawartej umowy. Naruszenie zasad zamówień publicznych, może być także…

201602.09
0

Źródła prawa zamówień publicznych.

W okresie powojenny problematykę zamówień publicznych początkowo regulowała w Polsce ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych1. Mimo wielu nieścisłości i częstych nowelizacji stanowiła ona istotny etap do zharmonizowania prawa polskiego z systemem prawa unijnego. Dnia 24 stycznia 2004 roku polski ustawodawca przyjął ustawę Prawo Zamówień Publicznych, jednak zrobił to zbyt pochopnie,…

201602.09
0

Cele prawa zamówień publicznych.

System zamówień publicznych powstał w związku z potrzebą państwa w zakresie odpowiedniego wydawania środków publicznych. Większość państw, które stoją na wysokim poziomie rozwoju, dokonuje olbrzymich wydatków na zamówienia publiczne. W Polsce, system zamówień publicznych cały czas się dynamicznie rozwija. Świadczy o tym fakt, że w 2005 roku wartość udzielonych zamówień publicznych wynosiła 68 mld PLN,…