201606.25
0

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

Sąd wyda nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli pozew odpowiada wymogom formalnym, został należycie opłacony, a dołączony do niego weksel i pozostałe dokumenty udowadniają całość dochodzonego przez powoda roszczenia. W myśl art. 491 § 1 k.p.c. pozwany jest zobowiązany zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść zarzuty w terminie dwóch tygodni od dnia…

201606.25
0

Dochodzenie roszczeń z weksla in blanco.

Dochodzenie roszczeń z weksla in blanco może budzić wątpliwości związane z ciężarem dowodu w zakresie, w jakim jego posiadacz był uprawniony go uzupełnić. Co do zasady, dotyczy to kwoty, która ma być wpisana na wekslu zgodnie z deklaracją wekslową. Bezdyskusyjny jest fakt, iż to na dłużniku wekslowym spoczywa przedstawienie dowodu niezgodnego z porozumieniem wekslowym uzupełnienia…

201606.25
0

Skutki wydania nakazu zapłaty na podstawie weksla.

W myśl art. 492 § 1 k.p.c., z chwilą wydania nakaz zapłaty jest tytułem zabezpieczenia, wykonalnym bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Ponadto, zgodnie z regulacją zawartą w art. 492 § 3 k.p.c. nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia, przy czym w…

201606.25
0

Przesłanki i tryb postępowania nakazowego z wekslem.

UWAGI OGÓLNE Realizacja roszczeń wekslowych przez posiadacza weksla może nastąpić w ramach zwykłego postępowania sądowego. Niewątpliwie jednak postępowanie nakazowe jest właściwym trybem dochodzenia roszczeń wekslowych. Specyfika dochodzenia roszczeń wekslowych na drodze sądowej tzw. rigor cambialis, przejawia się bowiem w możliwości skorzystania z postępowania nakazowego, unormowanego w art. 4841-497 k.p.c.1 Postępowanie nakazowe jest formą uproszczonego i…

201606.25
0

Podstawa i zakres żądania pozwu wekslowego.

Przedmiotem postępowania nakazowego prowadzonego na podstawie weksla są roszczenia, wynikające z treści weksla, czyli zapłata sumy wekslowej. Ponadto posiadacz weksla może dochodzić roszczeń ubocznych związanych bezpośrednio z wekslem, tj. odsetek, kosztów protestu i zawiadomienia. W doktrynie prawa cywilnego sporny jest fakt, czy w trybie postępowania nakazowego posiadacz weksla może dochodzić roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia…

201606.25
0

Wartość przedmiotu sporu przy wekslach.

Wartość przedmiotu sporu to wartość dochodzonego w procesie roszczenia oznaczona kwotą pieniężną. Data wniesienia pozwu jest chwilą miarodajną dla określenia wartości przedmiotu sporu. Wartość przedmiotu sporu stanowi także kryterium decydujące o rzeczowej właściwości sądu w sprawach o prawa majątkowe i o wysokości opłat stosunkowych, pobieranych w takich sprawach przy wnoszeniu pozwu. W sprawach o roszczenia…

201606.25
0

Strony postępowania w sprawach wekslowych.

Roszczenia wekslowe są dochodzone w postępowaniu procesowym. Zakłada ono istnienie dwóch stron, czyli powoda i pozwanego, między którymi toczy się spór. Jeżeli chodzi o stronę powodową – co do zasady, powodem jest uprawniony z weksla. Zdarza się, że powodem może być zobowiązany z weksla, który spłacił swoje zobowiązanie i któremu przysługują roszczenia względem pozostałych dłużników…

201606.25
0

Właściwość sądu w sprawach wekslowych.

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA Na mocy ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 172, poz. 1804) do regulacji kodeksowej został dodany art. 371 k.p.c., wprowadzający nowy rodzaj właściwości przemiennej. Zgodnie z jej konstrukcją, powództwo przeciwko zobowiązanemu z weksla można wytoczyć przed sąd właściwy…

201606.25
0

Dochodzenie roszczeń wekslowych przed sądem.

Posiadacz weksla może dochodzić swoich roszczeń wekslowych w trybie sądowym w drodze zwykłego postępowania sądowego. Ponadto ma możliwość wytoczenia powództwa o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu odrębnym, jakim jest postępowanie nakazowe. Z uwagi na fakt, że dłużnicy wekslowi, w myśl art. 47 PrWeksl, ponoszą odpowiedzialność solidarną, powód może wystąpić przeciwko jednemu, kilku lub wszystkim dłużnikom…

201606.25
0

Znaczenie gospodarcze weksla.

W piśmiennictwie prawniczym przyjmuje się, że prawo wekslowe i jego stosowanie przeszło w Polsce trzy etapy.1 Były one i są pochodną aktualnego ustroju polityczno-gospodarczego. OKRES MIĘDZYWOJENNY Pierwszym etapem był okres międzywojenny. Znaczenie gospodarcze weksla przed wybuchem II wojny światowej było w Polsce bardzo doniosłe, albowiem weksel miał szerokie i powszechne zastosowanie w ówczesnej gospodarce rynkowej.2…