201611.21
0

Dochodzenie roszczeń wekslowych przed sądem polubownym.

W najnowszej doktrynie szeroko dyskutowany jest problem możliwości poddania sporu z weksla pod rozstrzygnięcie sądu polubownego.1 Początkowo orzecznictwo, z uwagi na rygoryzm odpowiedzialności wekslowej, wyłączało możliwość poddania spraw wekslowych kognicji sądów arbitrażowych.2 Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 9 lipca 1996 roku stwierdził, że „istota zobowiązania wekslowego wymyka się spod możliwości objęcia go…

201611.21
0

Postępowanie sądowe po wniesieniu zarzutów.

Po skutecznym wniesieniu zarzutów przez pozwanego sąd zarządza doręczenie powodowi pisma z zarzutami wraz z wezwaniem na rozprawę, której przedmiotem jest rozpoznanie zarzutów pozwanego i ewentualnych dodatkowych twierdzeń powoda. W judykaturze utrwalony jest pogląd, zgodnie z którym w postępowaniu nakazowym po wniesieniu zarzutów od nakazu zapłaty dopuszczalne jest powoływanie się na podstawę faktyczną i prawną,…

201611.21
0

Koszty sądowe w sprawach wekslowych.

Niewątpliwą zaletą dochodzenia roszczeń z weksla w postępowaniu nakazowym są jego koszty. Zgodnie z treścią art. 19 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w pozwach skierowanych do postępowania nakazowego pobiera się jedynie czwartą część opłaty stosunkowej. Poza tym opłata ta nie może być mniejsza niż 30 zł i nie większa niż 100 000 zł. Postępowanie…

201611.21
0

Zbieg postępowania nakazowego z postępowaniem uproszczonym.

W przypadku dochodzenia roszczeń z weksla zakresy uregulowanych w k.p.c. postępowań odrębnych, tj. postępowania nakazowego na podstawie weksla i postępowania uproszczonego, mogą się krzyżować. W myśl art. 5051 pkt 1 k.p.c., główną przesłanką postępowania uproszczonego jest dochodzenie roszczenia, wynikającego z umowy, gdzie wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000,00 PLN. W tym miejscu należy postawić pytanie,…

201611.21
0

Zarzuty dotyczące weksla in blanco.

W przypadku weksla in blanco zarzutem jest wypełnienie weksla niezgodnie z porozumieniem wekslowym, o którym mowa w art. 10 PrWeksl, oraz zarzut wręczenia weksla jako weksla gwarancyjnego lub kaucyjnego wyłącznie dla zabezpieczenia określonej wierzytelności. Zarzut wręczenia weksla jako gwarancyjnego lub kaucyjnego tylko dla zabezpieczenia określonej wierzytelności może być podnoszony przez wystawcę jedynie wtedy, gdy weksel…