NOWOŚĆ

 • PRAWO CYWILNE

  ZASTAW NA RZECZACH WNIESIONYCH PRZEZ NAJEMCĘ

  USTAWOWE PRAWO ZASTAWU NA RZECZACH WNIESIONYCH PRZEZ NAJEMCĘ. Podstawą ustawowego prawa zastawu jest art. 670 § 1 k.c. Zgodnie z nim: „Dla zabezpieczenia czynszu oraz świadczeń dodatkowych, z którymi najemca zalega nie dłużej niż rok, przysługuje wynajmującemu ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych najemcy wniesionych do przedmiotu najmu, chyba że rzeczy te nie podlegają zajęciu”. Jak w realizować prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez najemcę? Czy metoda zamknięcia dostępu do lokalu i rzeczy w nich (samowolne zatrzymanie) jest prawidłowa?Czy istnieją…

  PRZECZYTAJ
  4 tygodnie ago

  NA CZYM POLEGA WYPEŁNIENIE WEKSLA…

  Pierwszy wekslobiorca oraz co do zasady każdy następny prawny posiadacz weksla in blanco mają prawo do jego uzupełnienia. Prawo wekslowe nie reguluje kolejności, w jakiej powinny być umieszczane na wekslu poszczególne jego elementy, ani czasu, w którym ma być to dokonane. Zgodnie z powszechnie przyjętym poglądem, weksel in blanco powinien…
  27 października 2022

  CHARAKTER UPOWAŻNIENIA DO UZUPEŁNIENIA WEKSLA…

  Do specyfiki weksla in blanco należy uprawnienie wierzyciela do jego wypełnienia. Brak upoważnienia uniemożliwia uzupełnienie weksla, a w takich okolicznościach weksel in blanco nie może funkcjonować. Istnienie prawa do wypełnienia weksla jest więc konieczne, a jego brak umożliwia dłużnikowi uchylenie się od odpowiedzialności wekslowej. Zastosowanie wtedy znajdzie sankcja z art.…
  19 października 2022

  JAKĄ FORMĘ POWINNO PRZYBRAĆ POROZUMIENIE…

  Prawo wekslowe nie precyzuje, w jakiej formie ma być zawarte porozumienie wekslowe. W związku z tym może być to forma dowolna. Porozumienie może więc przyjąć formę zarówno pisemną, jak i ustną. Może być osiągnięte w sposób wyraźny lub dorozumiany. W tym ostatnim wypadku z uwagi na specyfikę odpowiedzialności wekslowej musi…
  13 października 2022

  JAK NALEŻY WYKŁADAĆ TREŚĆ POROZUMIENIA…

  Zgodnie z powszechnie przyjętym stanowiskiem porozumienie wekslowe podlega ogólnym regułom interpretacyjnym prawa cywilnego. Zgodnie z art. 65 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie woli należy tłumaczyć tak, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Kolejny paragraf tego artykułu stanowi, że w…
   6 października 2022

   CZYM JEST „POROZUMIENIE WEKSLOWE”?

   Zobowiązanie wekslowe z weksla in blanco powstaje zasadniczo w drodze umowy o jego wydanie. Integralną częścią tej umowy jest tzw. „porozumienie wekslowe”, czyli porozumienie w przedmiocie ukształtowania przyszłej wierzytelności wekslowej. Porozumienie to obejmuje upoważnienie wierzyciela wekslowego do uzupełnienia weksla in blanco, stanowiące esencję tej umowy, oraz sposób i warunki, zgodnie z…
   29 listopada 2021

   Czy możliwe jest nieświadome wystawienie weksla in blanco?

   Rozważenia wymaga odpowiedź na pytanie, czy za weksel in blanco będzie uznany również i weksel zawierający braki, wręczony remitentowi, ale w sytuacji, gdy zamiarem sygnatariusza nie było stworzenie weksla in blanco, a co za tym idzie upoważnienie remitenta do późniejszego uzupełnienia brakujących elementów. Formułując pytanie inaczej – czy niezupełność weksla może…
   18 listopada 2021

   Na czym polega „niezupełność” weksla in blanco?

   Niezupełność weksla in blanco ma charakter stopniowalny, tj. weksel in blanco może być mniej lub bardziej „niezupełny”. Poziom tej niezupełności jest zasadniczo dowolny. Należy jednak zaznaczyć, że bezspornie na minimalną treść weksla in blanco musi się składać podpis dłużnika wekslowego. W doktrynie pojawiły się głosy, że minimalna treść weksla in blanco…
   9 listopada 2021

   Czym jest weksel in blanco?

   Weksel in blanco (inaczej weksel niezupełny) stanowi dokument, który nie zawiera jeszcze pełnej treści wymaganej przez ustawę lub zamierzonej przez strony, obejmuje jednak podpis dłużnika wekslowego, złożony w zamiarze zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. Obecnie weksel in blanco najczęściej jest wykorzystywany jako forma zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych, przy czym chodzi tu zarówno o wierzytelności…
      Back to top button
      Używamy plików cookie, aby analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuję”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.
      Akceptuję
      Nie akceptuję