NOWOŚĆ

 • WEKSEL

  Układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym z wystawcą weksla a dochodzenie roszczeń od poręczycieli wekslowych

  Czy jeżeli w wyniku postępowania o zatwierdzenie układu wierzyciele przyjmą zaoferowany przez dłużnika układ obejmujący należności z weksli, to czy wówczas możliwość dochodzenia roszczeń zostaje wstrzymana również wobec poręczycieli wekslowych?

  PRZECZYTAJ
 • PRAWO CYWILNE

  Weksle inwestycyjne od Aforti i Assay

  Z tego artykułu dowiesz się na czym polega mechanizm pozyskiwania kapitału od konsumentów za pomocą weksli przez firmy takie jak Aforti i Assay oraz inne podobne firmy, a także najnowszych działaniach, jakie w tej sprawie podejmuje UOKiK. W ostatnich latach wiele podmiotów oferowało możliwość inwestowania pieniędzy w formie wpłaty kapitału, w zamian za którą inwestor otrzymywał weksel oraz zobowiązanie do zapłaty odsetek. Od strony dokumentów mechanizm ten przyjmuje różne formy,…

  PRZECZYTAJ
 • WEKSEL

  KIEDY POWSTAJE ZOBOWIĄZANIE Z WEKSLA IN BLANCO?

  Charakter czynności prawnej stanowiącej źródło powstania zobowiązania z weksla in blanco oraz moment powstania tego zobowiązania są sporne w literaturze prawa wekslowego. Zagadnienie to dotyka szerszej problematyki, jaką jest powstawanie papierów wartościowych. Zasadniczo można wyróżnić trzy rozwiązania tej kwestii tj. teorię kreacyjną, teorię emisyjną oraz teorię umowną. Teoria kreacyjna zakłada, że weksel in blanco powstaje z chwilą złożenia przez dłużnika wekslowego podpisu na dokumencie wekslowym, a więc w drodze jednostronnego…

  PRZECZYTAJ
 • PRAWO CYWILNE

  Czy można nie wpuścić adwokata drugiej strony na posesję?

  Czy można nie wpuścić adwokata drugiej strony na posesję? Czy druga strona i jej pełnomocnik procesowy mogą uczestniczyć w wizji lokalnej, którą biegły sądowy wykonuje w celu sporządzenia pisemnej opinii?

  PRZECZYTAJ
 • WEKSEL

  CZY WEKSEL IN BLANCO JEST WEKSLEM?

  W nauce prawa wekslowego kontrowersje wywołuje charakter prawny weksla in blanco. Na tym polu ścierają się dwie przeciwstawne koncepcje. Jedna z nich uznaje, że weksel in blanco jest wekslem w rozumieniu Prawa wekslowego, druga zaś stoi na stanowisku, że do chwili uzupełnienia dokumentu takiego nie można uważać za weksel w świetle ustawy. Zagadnienie to ma doniosłe znaczenie praktyczne. Przyjęcie jednej z proponowanych koncepcji będzie miało wpływ na określenie zasad przenoszenia…

  PRZECZYTAJ
 • WEKSEL

  JAKIE SĄ SKUTKI WYPEŁNIENIA WEKSLA IN BLANCO NIEZGODNIE Z POROZUMIENIEM?

  Jeżeli weksel in blanco został wypełniony niezgodnie z warunkami formalnymi, tj. jeśli nie spełnia on wymagań określonych przez ustawę, to na brak zobowiązania może powołać się każdy z dłużników przeciwko każdemu z posiadaczy. Nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń. Inaczej przedstawia się sytuacja, gdy weksel jest co prawda formalnie prawidłowy, jednak wypełniono go niezgodnie z porozumieniem wekslowym. W takich okolicznościach dłużnik może bez ograniczeń podnieść zarzut wypełnienia weksla in…

  PRZECZYTAJ
 • PRAWO PRACY

  LIKWIDACJA STANOWISKA PRACY: JAK SPORZĄDZIĆ OŚWIADCZANIE O WYPOWIEDZENIU UMOWY?

  Jak orzekł Sąd Najwyższy: potrzeba porównania z innymi pracownikami powstaje wówczas, gdy następuje likwidacja jednego lub kilku spośród większej liczby jednakowych stanowisk i konieczne jest dokonanie wyboru pracowników, z którymi zostanie zakończony stosunek pracy (wyrok SN z dn. 3 listopada 2010 r., sygn. akt I PK 93/10). W takim wypadku prawidłowa likwidacja stanowiska (stanowisk) pracy wymaga od pracodawcy: określenia zbioru pracowników, do których będą stosowane kryteria doboru pracowników do zwolnienia,wyboru…

  PRZECZYTAJ
 • PRAWO PRACY

  LIKWIDACJA STANOWISKA PRACY: JAK USTALIĆ KRYTERIA DOBORU PRACOWNIKÓW DO ZWOLNIENIA?

  Jak orzekł Sąd Najwyższy: potrzeba porównania z innymi pracownikami powstaje wówczas, gdy następuje likwidacja jednego lub kilku spośród większej liczby jednakowych stanowisk i konieczne jest dokonanie wyboru pracowników, z którymi zostanie zakończony stosunek pracy (wyrok SN z dn. 3 listopada 2010 r., sygn. akt I PK 93/10). W takim wypadku prawidłowa likwidacja stanowiska (stanowisk) pracy wymaga od pracodawcy: określenia zbioru pracowników, do których będą stosowane kryteria doboru pracowników do zwolnienia,wyboru…

  PRZECZYTAJ
 • PRAWO PRACY

  LIKWIDACJA STANOWISKA PRACY: DO KOGO STOSOWAĆ KRYTERIA DOBORU PRACOWNIKÓW DO ZWOLNIENIA?

  Jak orzekł Sąd Najwyższy: potrzeba porównania z innymi pracownikami powstaje wówczas, gdy następuje likwidacja jednego lub kilku spośród większej liczby jednakowych stanowisk i konieczne jest dokonanie wyboru pracowników, z którymi zostanie zakończony stosunek pracy (wyrok SN z dn. 3 listopada 2010 r., sygn. akt I PK 93/10). W takim wypadku prawidłowa likwidacja stanowiska (stanowisk) pracy wymaga od pracodawcy: określenia zbioru pracowników, do których będą stosowane kryteria doboru pracowników do zwolnienia,wyboru…

  PRZECZYTAJ
 • WEKSEL

  JAK WYGLĄDA WYPEŁNIENIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WEKSLA IN BLANCO?

  Ustalenie treści poszczególnych elementów, o jakie należy uzupełnić weksel in blanco, powinno nastąpić głównie na podstawie porozumienia zawartego przez strony. Treść porozumienia jest jednak często bardzo uboga i nie wskazuje, jakie wartości należy wpisać w dokumencie ani też, w jaki sposób je ustalić. W takich okolicznościach uzupełniający za punkt odniesienia powinien obrać sobie stan faktyczny konkretnego stosunku prawnego oraz reguły obowiązujące między nim a wystawcą. W przypadku ich braku, konieczne…

  PRZECZYTAJ
 • PRAWO CYWILNE

  ZASTAW NA RZECZACH WNIESIONYCH PRZEZ NAJEMCĘ

  USTAWOWE PRAWO ZASTAWU NA RZECZACH WNIESIONYCH PRZEZ NAJEMCĘ. Podstawą ustawowego prawa zastawu jest art. 670 § 1 k.c. Zgodnie z nim: „Dla zabezpieczenia czynszu oraz świadczeń dodatkowych, z którymi najemca zalega nie dłużej niż rok, przysługuje wynajmującemu ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych najemcy wniesionych do przedmiotu najmu, chyba że rzeczy te nie podlegają zajęciu”. Jak w realizować prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez najemcę? Czy metoda zamknięcia dostępu do…

  PRZECZYTAJ
 • WEKSEL

  NA CZYM POLEGA WYPEŁNIENIE WEKSLA IN BLANCO?

  Pierwszy wekslobiorca oraz co do zasady każdy następny prawny posiadacz weksla in blanco mają prawo do jego uzupełnienia. Prawo wekslowe nie reguluje kolejności, w jakiej powinny być umieszczane na wekslu poszczególne jego elementy, ani czasu, w którym ma być to dokonane. Zgodnie z powszechnie przyjętym poglądem, weksel in blanco powinien być uzupełniony najpóźniej w chwili jego realizacji. Uzupełnienie powinno więc nastąpić najpóźniej w chwili złożenia protestu, przedstawienia do zapłaty lub…

  PRZECZYTAJ
 • WEKSEL

  CHARAKTER UPOWAŻNIENIA DO UZUPEŁNIENIA WEKSLA IN BLANCO

  Do specyfiki weksla in blanco należy uprawnienie wierzyciela do jego wypełnienia. Brak upoważnienia uniemożliwia uzupełnienie weksla, a w takich okolicznościach weksel in blanco nie może funkcjonować. Istnienie prawa do wypełnienia weksla jest więc konieczne, a jego brak umożliwia dłużnikowi uchylenie się od odpowiedzialności wekslowej. Zastosowanie wtedy znajdzie sankcja z art. 2 bądź 102 Prawa wekslowego, a w razie późniejszego wypełnienia art. 69 Prawa wekslowego. W literaturze przedmiotu nie ma pełnej…

  PRZECZYTAJ
 • WEKSEL

  JAKĄ FORMĘ POWINNO PRZYBRAĆ POROZUMIENIE WEKSLOWE?

  Prawo wekslowe nie precyzuje, w jakiej formie ma być zawarte porozumienie wekslowe. W związku z tym może być to forma dowolna. Porozumienie może więc przyjąć formę zarówno pisemną, jak i ustną. Może być osiągnięte w sposób wyraźny lub dorozumiany. W tym ostatnim wypadku z uwagi na specyfikę odpowiedzialności wekslowej musi to być przejaw woli, który, w świetle okoliczności towarzyszących, w sposób dostatecznie zrozumiały i niewątpliwy wyraża wolę wywołania skutków prawnych…

  PRZECZYTAJ
 • WEKSEL

  JAK NALEŻY WYKŁADAĆ TREŚĆ POROZUMIENIA WEKSLOWEGO?

  Zgodnie z powszechnie przyjętym stanowiskiem porozumienie wekslowe podlega ogólnym regułom interpretacyjnym prawa cywilnego. Zgodnie z art. 65 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie woli należy tłumaczyć tak, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Kolejny paragraf tego artykułu stanowi, że w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. Niewątpliwie…

  PRZECZYTAJ
 • WEKSEL

  CZYM JEST „POROZUMIENIE WEKSLOWE”?

  Zobowiązanie wekslowe z weksla in blanco powstaje zasadniczo w drodze umowy o jego wydanie. Integralną częścią tej umowy jest tzw. „porozumienie wekslowe”, czyli porozumienie w przedmiocie ukształtowania przyszłej wierzytelności wekslowej. Porozumienie to obejmuje upoważnienie wierzyciela wekslowego do uzupełnienia weksla in blanco, stanowiące esencję tej umowy, oraz sposób i warunki, zgodnie z którymi uzupełnienie ma nastąpić. Inną koncepcję porozumienia wekslowego przedstawia P. Machnikowski. Jego zdaniem porozumienie, o którym mowa w art.…

  PRZECZYTAJ
 • WEKSEL

  Czy możliwe jest nieświadome wystawienie weksla in blanco?

  Rozważenia wymaga odpowiedź na pytanie, czy za weksel in blanco będzie uznany również i weksel zawierający braki, wręczony remitentowi, ale w sytuacji, gdy zamiarem sygnatariusza nie było stworzenie weksla in blanco, a co za tym idzie upoważnienie remitenta do późniejszego uzupełnienia brakujących elementów. Formułując pytanie inaczej – czy niezupełność weksla może być efektem przeoczenia lub nieświadomości stron? Rozstrzygnięcia tego zagadnienia mogą być różnorakie. W pierwszej kolejności można uznać, że weksel,…

  PRZECZYTAJ
 • WEKSEL

  Na czym polega „niezupełność” weksla in blanco?

  Niezupełność weksla in blanco ma charakter stopniowalny, tj. weksel in blanco może być mniej lub bardziej „niezupełny”. Poziom tej niezupełności jest zasadniczo dowolny. Należy jednak zaznaczyć, że bezspornie na minimalną treść weksla in blanco musi się składać podpis dłużnika wekslowego. W doktrynie pojawiły się głosy, że minimalna treść weksla in blanco powinna obejmować również nazwę „weksel” w samej treści dokumentu. Element ten ma być konieczny dla ustalenia, że po stronie…

  PRZECZYTAJ
 • WEKSEL

  Czym jest weksel in blanco?

  Weksel in blanco (inaczej weksel niezupełny) stanowi dokument, który nie zawiera jeszcze pełnej treści wymaganej przez ustawę lub zamierzonej przez strony, obejmuje jednak podpis dłużnika wekslowego, złożony w zamiarze zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. Obecnie weksel in blanco najczęściej jest wykorzystywany jako forma zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych, przy czym chodzi tu zarówno o wierzytelności istniejące, jak i mogące powstać w przyszłości. Weksel niezupełny jest w praktyce ceniony za swoją elastyczność, tj. możliwość dostosowania…

  PRZECZYTAJ
      Back to top button
      Używamy plików cookie, aby analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuję”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.
      Akceptuję
      Nie akceptuję