NOWOŚĆ

 • PRAWO PRACY

  LIKWIDACJA STANOWISKA PRACY: JAK SPORZĄDZIĆ OŚWIADCZANIE O WYPOWIEDZENIU UMOWY O PRACĘ?

  Jak orzekł Sąd Najwyższy: potrzeba porównania z innymi pracownikami powstaje wówczas, gdy następuje likwidacja jednego lub kilku spośród większej liczby jednakowych stanowisk i konieczne jest dokonanie wyboru pracowników, z którymi zostanie zakończony stosunek pracy (wyrok SN z dn. 3 listopada 2010 r., sygn. akt I PK 93/10). W takim wypadku prawidłowa likwidacja stanowiska (stanowisk) pracy wymaga od pracodawcy: określenia zbioru pracowników, do których będą stosowane kryteria doboru pracowników do zwolnienia,wyboru oraz zastosowania kryteriów doboru pracowników do zwolnienia,sporządzenia oświadczenia o wypowiedzeniu…

  PRZECZYTAJ
  2 tygodnie ago

  LIKWIDACJA STANOWISKA PRACY: JAK USTALIĆ…

  Jak orzekł Sąd Najwyższy: potrzeba porównania z innymi pracownikami powstaje wówczas, gdy następuje likwidacja jednego lub kilku spośród większej liczby jednakowych stanowisk i konieczne jest dokonanie wyboru pracowników, z którymi zostanie zakończony stosunek pracy (wyrok SN z dn. 3 listopada 2010 r., sygn. akt I PK 93/10). W takim wypadku…
  3 tygodnie ago

  LIKWIDACJA STANOWISKA PRACY: DO KOGO…

  Jak orzekł Sąd Najwyższy: potrzeba porównania z innymi pracownikami powstaje wówczas, gdy następuje likwidacja jednego lub kilku spośród większej liczby jednakowych stanowisk i konieczne jest dokonanie wyboru pracowników, z którymi zostanie zakończony stosunek pracy (wyrok SN z dn. 3 listopada 2010 r., sygn. akt I PK 93/10). W takim wypadku…
  19 grudnia 2022

  JAK WYGLĄDA WYPEŁNIENIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW…

  Ustalenie treści poszczególnych elementów, o jakie należy uzupełnić weksel in blanco, powinno nastąpić głównie na podstawie porozumienia zawartego przez strony. Treść porozumienia jest jednak często bardzo uboga i nie wskazuje, jakie wartości należy wpisać w dokumencie ani też, w jaki sposób je ustalić. W takich okolicznościach uzupełniający za punkt odniesienia…
  15 listopada 2022

  ZASTAW NA RZECZACH WNIESIONYCH PRZEZ…

  USTAWOWE PRAWO ZASTAWU NA RZECZACH WNIESIONYCH PRZEZ NAJEMCĘ. Podstawą ustawowego prawa zastawu jest art. 670 § 1 k.c. Zgodnie z nim: „Dla zabezpieczenia czynszu oraz świadczeń dodatkowych, z którymi najemca zalega nie dłużej niż rok, przysługuje wynajmującemu ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych najemcy wniesionych do przedmiotu najmu, chyba że…
   3 listopada 2022

   NA CZYM POLEGA WYPEŁNIENIE WEKSLA IN BLANCO?

   Pierwszy wekslobiorca oraz co do zasady każdy następny prawny posiadacz weksla in blanco mają prawo do jego uzupełnienia. Prawo wekslowe nie reguluje kolejności, w jakiej powinny być umieszczane na wekslu poszczególne jego elementy, ani czasu, w którym ma być to dokonane. Zgodnie z powszechnie przyjętym poglądem, weksel in blanco powinien być…
   27 października 2022

   CHARAKTER UPOWAŻNIENIA DO UZUPEŁNIENIA WEKSLA IN BLANCO

   Do specyfiki weksla in blanco należy uprawnienie wierzyciela do jego wypełnienia. Brak upoważnienia uniemożliwia uzupełnienie weksla, a w takich okolicznościach weksel in blanco nie może funkcjonować. Istnienie prawa do wypełnienia weksla jest więc konieczne, a jego brak umożliwia dłużnikowi uchylenie się od odpowiedzialności wekslowej. Zastosowanie wtedy znajdzie sankcja z art. 2…
   19 października 2022

   JAKĄ FORMĘ POWINNO PRZYBRAĆ POROZUMIENIE WEKSLOWE?

   Prawo wekslowe nie precyzuje, w jakiej formie ma być zawarte porozumienie wekslowe. W związku z tym może być to forma dowolna. Porozumienie może więc przyjąć formę zarówno pisemną, jak i ustną. Może być osiągnięte w sposób wyraźny lub dorozumiany. W tym ostatnim wypadku z uwagi na specyfikę odpowiedzialności wekslowej musi to…
   13 października 2022

   JAK NALEŻY WYKŁADAĆ TREŚĆ POROZUMIENIA WEKSLOWEGO?

   Zgodnie z powszechnie przyjętym stanowiskiem porozumienie wekslowe podlega ogólnym regułom interpretacyjnym prawa cywilnego. Zgodnie z art. 65 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie woli należy tłumaczyć tak, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Kolejny paragraf tego artykułu stanowi, że w umowach…
    6 października 2022

    CZYM JEST „POROZUMIENIE WEKSLOWE”?

    Zobowiązanie wekslowe z weksla in blanco powstaje zasadniczo w drodze umowy o jego wydanie. Integralną częścią tej umowy jest tzw. „porozumienie wekslowe”, czyli porozumienie w przedmiocie ukształtowania przyszłej wierzytelności wekslowej. Porozumienie to obejmuje upoważnienie wierzyciela wekslowego do uzupełnienia weksla in blanco, stanowiące esencję tej umowy, oraz sposób i warunki, zgodnie…
    29 listopada 2021

    Czy możliwe jest nieświadome wystawienie weksla in blanco?

    Rozważenia wymaga odpowiedź na pytanie, czy za weksel in blanco będzie uznany również i weksel zawierający braki, wręczony remitentowi, ale w sytuacji, gdy zamiarem sygnatariusza nie było stworzenie weksla in blanco, a co za tym idzie upoważnienie remitenta do późniejszego uzupełnienia brakujących elementów. Formułując pytanie inaczej – czy niezupełność weksla…
    18 listopada 2021

    Na czym polega „niezupełność” weksla in blanco?

    Niezupełność weksla in blanco ma charakter stopniowalny, tj. weksel in blanco może być mniej lub bardziej „niezupełny”. Poziom tej niezupełności jest zasadniczo dowolny. Należy jednak zaznaczyć, że bezspornie na minimalną treść weksla in blanco musi się składać podpis dłużnika wekslowego. W doktrynie pojawiły się głosy, że minimalna treść weksla in…
    9 listopada 2021

    Czym jest weksel in blanco?

    Weksel in blanco (inaczej weksel niezupełny) stanowi dokument, który nie zawiera jeszcze pełnej treści wymaganej przez ustawę lub zamierzonej przez strony, obejmuje jednak podpis dłużnika wekslowego, złożony w zamiarze zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. Obecnie weksel in blanco najczęściej jest wykorzystywany jako forma zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych, przy czym chodzi tu zarówno o…
      Back to top button
      Używamy plików cookie, aby analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuję”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.
      Akceptuję
      Nie akceptuję