202111.29
0

Czy możliwe jest nieświadome wystawienie weksla in blanco?

Rozważenia wymaga odpowiedź na pytanie, czy za weksel in blanco będzie uznany również i weksel zawierający braki, wręczony remitentowi, ale w sytuacji, gdy zamiarem sygnatariusza nie było stworzenie weksla in blanco, a co za tym idzie upoważnienie remitenta do późniejszego uzupełnienia brakujących elementów. Formułując pytanie inaczej – czy niezupełność weksla może być efektem przeoczenia lub…

202111.18
0

Na czym polega „niezupełność” weksla in blanco?

Niezupełność weksla in blanco ma charakter stopniowalny, tj. weksel in blanco może być mniej lub bardziej „niezupełny”. Poziom tej niezupełności jest zasadniczo dowolny. Należy jednak zaznaczyć, że bezspornie na minimalną treść weksla in blanco musi się składać podpis dłużnika wekslowego. W doktrynie pojawiły się głosy, że minimalna treść weksla in blanco powinna obejmować również nazwę…

202111.09
0

Czym jest weksel in blanco?

Weksel in blanco (inaczej weksel niezupełny) stanowi dokument, który nie zawiera jeszcze pełnej treści wymaganej przez ustawę lub zamierzonej przez strony, obejmuje jednak podpis dłużnika wekslowego, złożony w zamiarze zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. Obecnie weksel in blanco najczęściej jest wykorzystywany jako forma zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych, przy czym chodzi tu zarówno o wierzytelności istniejące, jak i mogące…