201611.21
0

Dochodzenie roszczeń wekslowych przed sądem polubownym.

W najnowszej doktrynie szeroko dyskutowany jest problem możliwości poddania sporu z weksla pod rozstrzygnięcie sądu polubownego.1 Początkowo orzecznictwo, z uwagi na rygoryzm odpowiedzialności wekslowej, wyłączało możliwość poddania spraw wekslowych kognicji sądów arbitrażowych.2 Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 9 lipca 1996 roku stwierdził, że „istota zobowiązania wekslowego wymyka się spod możliwości objęcia go…

201611.21
0

Postępowanie sądowe po wniesieniu zarzutów.

Po skutecznym wniesieniu zarzutów przez pozwanego sąd zarządza doręczenie powodowi pisma z zarzutami wraz z wezwaniem na rozprawę, której przedmiotem jest rozpoznanie zarzutów pozwanego i ewentualnych dodatkowych twierdzeń powoda. W judykaturze utrwalony jest pogląd, zgodnie z którym w postępowaniu nakazowym po wniesieniu zarzutów od nakazu zapłaty dopuszczalne jest powoływanie się na podstawę faktyczną i prawną,…

201611.21
0

Koszty sądowe w sprawach wekslowych.

Niewątpliwą zaletą dochodzenia roszczeń z weksla w postępowaniu nakazowym są jego koszty. Zgodnie z treścią art. 19 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w pozwach skierowanych do postępowania nakazowego pobiera się jedynie czwartą część opłaty stosunkowej. Poza tym opłata ta nie może być mniejsza niż 30 zł i nie większa niż 100 000 zł. Postępowanie…

201611.21
0

Zbieg postępowania nakazowego z postępowaniem uproszczonym.

W przypadku dochodzenia roszczeń z weksla zakresy uregulowanych w k.p.c. postępowań odrębnych, tj. postępowania nakazowego na podstawie weksla i postępowania uproszczonego, mogą się krzyżować. W myśl art. 5051 pkt 1 k.p.c., główną przesłanką postępowania uproszczonego jest dochodzenie roszczenia, wynikającego z umowy, gdzie wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000,00 PLN. W tym miejscu należy postawić pytanie,…

201611.21
0

Zarzuty dotyczące weksla in blanco.

W przypadku weksla in blanco zarzutem jest wypełnienie weksla niezgodnie z porozumieniem wekslowym, o którym mowa w art. 10 PrWeksl, oraz zarzut wręczenia weksla jako weksla gwarancyjnego lub kaucyjnego wyłącznie dla zabezpieczenia określonej wierzytelności. Zarzut wręczenia weksla jako gwarancyjnego lub kaucyjnego tylko dla zabezpieczenia określonej wierzytelności może być podnoszony przez wystawcę jedynie wtedy, gdy weksel…

201607.25
0

Zarzuty subiektywne.

Zarzuty subiektywne mają zastosowanie jedynie w stosunku do oznaczonego wierzyciela, albowiem są oparte na stosunkach osobistych z konkretnym wierzycielem wekslowym. W literaturze wyróżnia się m.in.: zarzuty związane z czynnością prawną będącą podstawą wręczenia weksla, dotyczące samego wręczenia weksla, podpisu z grzeczności, pozorności indosu, prolongaty, potrącenia, zrzeczenia się roszczenia przez wierzyciela lub zawarcia ugody albo związane…

201607.25
0

Zarzuty obiektywne.

Zarzuty obiektywne to takie, które wynikają z treści weksla, a które powodują nieważność zobowiązania. Przykładem może być między innymi: brak zdolności wekslowej oraz zdolności do działań wekslowych, zarzut braku formy i nieautentyczności podpisu oraz braku protestu lub spóźnionego protestu, zarzut zmiany tekstu weksla, zarzut przedawnienia. Mianem zarzutów obiektywnych (bezwzględnych, in rem) określa się zarzuty wynikające…

201607.25
0

Pojęcie zarzutów od nakazu zapłaty.

Dłużnik wekslowy może kierować zastrzeżenia, zwane zarzutami, przeciwko żądaniom zapłaty przez posiadacza weksla. Należy podkreślić, że zarzutów wekslowych nie można utożsamiać z zarzutami będącymi środkiem zaskarżenia od nakazu zapłaty wydanego przez sąd. Przed roszczeniami powoda pozwany może bronić się wszelkimi dopuszczalnymi zarzutami wekslowymi. W pierwszej kolejności należy podkreślić, że wniesienie przez pozwanego zarzutów nie skutkuje…

201606.25
0

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

Sąd wyda nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli pozew odpowiada wymogom formalnym, został należycie opłacony, a dołączony do niego weksel i pozostałe dokumenty udowadniają całość dochodzonego przez powoda roszczenia. W myśl art. 491 § 1 k.p.c. pozwany jest zobowiązany zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść zarzuty w terminie dwóch tygodni od dnia…

201606.25
0

Dochodzenie roszczeń z weksla in blanco.

Dochodzenie roszczeń z weksla in blanco może budzić wątpliwości związane z ciężarem dowodu w zakresie, w jakim jego posiadacz był uprawniony go uzupełnić. Co do zasady, dotyczy to kwoty, która ma być wpisana na wekslu zgodnie z deklaracją wekslową. Bezdyskusyjny jest fakt, iż to na dłużniku wekslowym spoczywa przedstawienie dowodu niezgodnego z porozumieniem wekslowym uzupełnienia…