201606.25
0

Znaczenie gospodarcze weksla.

W piśmiennictwie prawniczym przyjmuje się, że prawo wekslowe i jego stosowanie przeszło w Polsce trzy etapy.1 Były one i są pochodną aktualnego ustroju polityczno-gospodarczego. OKRES MIĘDZYWOJENNY Pierwszym etapem był okres międzywojenny. Znaczenie gospodarcze weksla przed wybuchem II wojny światowej było w Polsce bardzo doniosłe, albowiem weksel miał szerokie i powszechne zastosowanie w ówczesnej gospodarce rynkowej.2…

201606.25
0

Źródła prawa wekslowego.

W Polsce prawo wekslowe jest regulowane przez ustawę z dnia 28 kwietnia 1936 roku – Prawo wekslowe (Dz. U. Nr 37, poz. 282 ze zm.), zwaną dalej w skrócie PrWeksl, która obowiązuje od 1 lipca 1936 roku. Postanowienia zawarte w cytowanym akcie normatywnym są pokłosiem Konwencji genewskiej z dnia 7 czerwca 1930 roku w sprawie…

201606.25
0

Funkcje weksla.

Funkcje weksla w obrocie gospodarczym stanowiły przedmiot licznych wypowiedzi doktryny.1 Po pierwsze należy stwierdzić, że weksel umożliwia dokonywanie transakcji gospodarczych, których nie można byłoby zrealizować z powodu braku gotówki. Weksel zastępuje bowiem środki pieniężne, ale w świetle prawa nie stanowi środka płatniczego. Sytuacja, w której dłużnik wystawia weksel i wręcza go wierzycielowi nie może być…

201606.25
0

Zdolność wekslowa i zdolność do czynności wekslowych.

Kwestię zdolności wekslowej i zdolności do czynności wekslowych należy rozpatrywać na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, albowiem ustawa – Prawo wekslowe nie zawiera regulacji w tym przedmiocie. 6.1. ZDOLNOŚĆ WEKSLOWA Zdolność wekslowa to zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków wynikających z weksla. Zdolność wekslową ma zatem każdy podmiot, który w myśl przepisów prawa cywilnego posiada…

201606.24
0

Charakter prawny zobowiązania wekslowego.

ABSTRAKCYJNOŚĆ ZOBOWIĄZANIA WEKSLOWEGO Abstrakcyjność zobowiązania wekslowego to cecha, która decyduje o jego specyfice. Kwestia ta ma fundamentalne znaczenie dla obrotu prawnego. Abstrakcyjność zobowiązania wekslowego oznacza, że weksel odrywa się od podstawy ekonomicznej, w związku z którą weksel był wystawiony i wręczony.1 Dla ważności zobowiązania wekslowego nie jest bowiem istotne, czy istniało zobowiązanie będące przyczyną wystawienia…

201606.24
0

Ustawowe elementy weksla.

W myśl uregulowań polskiego Prawa wekslowego, aby dokument mógł być określany mianem weksla, musi obligatoryjnie zawierać określone elementy, zwane rekwizytami wekslowymi. Brak któregokolwiek z wymaganych przepisami prawa elementów skutkuje nieważnością weksla, co ma doniosłe konsekwencje na etapie sądowego dochodzenia roszczenia. Rygorystyczne przestrzeganie wymagań w zakresie rekwizytów wekslowych i bezwzględne określenie skutków ich braku stanowi przejaw formalizmu…

201606.24
0

Rodzaje weksli

Prawo wekslowe rozróżnia dokumenty o nazwie weksel trasowany i weksel własny, a także weksel niezupełny w chwili wystawienia, czyli weksel in blanco. Weksel in blanco może być wekslem trasowanym bądź wekslem in blanco. W obrocie gospodarczym spotykane są także określenia jak: weksel kaucyjny, weksel gwarancyjny, weksel komisowy, weksel zwrotny, weksel dyskontowy czy weksel piwniczny. WEKSEL…