201611.21
0

Zarzuty dotyczące weksla in blanco.

W przypadku weksla in blanco zarzutem jest wypełnienie weksla niezgodnie z porozumieniem wekslowym, o którym mowa w art. 10 PrWeksl, oraz zarzut wręczenia weksla jako weksla gwarancyjnego lub kaucyjnego wyłącznie dla zabezpieczenia określonej wierzytelności. Zarzut wręczenia weksla jako gwarancyjnego lub kaucyjnego tylko dla zabezpieczenia określonej wierzytelności może być podnoszony przez wystawcę jedynie wtedy, gdy weksel…

201607.25
0

Zarzuty subiektywne.

Zarzuty subiektywne mają zastosowanie jedynie w stosunku do oznaczonego wierzyciela, albowiem są oparte na stosunkach osobistych z konkretnym wierzycielem wekslowym. W literaturze wyróżnia się m.in.: zarzuty związane z czynnością prawną będącą podstawą wręczenia weksla, dotyczące samego wręczenia weksla, podpisu z grzeczności, pozorności indosu, prolongaty, potrącenia, zrzeczenia się roszczenia przez wierzyciela lub zawarcia ugody albo związane…

201607.25
0

Zarzuty obiektywne.

Zarzuty obiektywne to takie, które wynikają z treści weksla, a które powodują nieważność zobowiązania. Przykładem może być między innymi: brak zdolności wekslowej oraz zdolności do działań wekslowych, zarzut braku formy i nieautentyczności podpisu oraz braku protestu lub spóźnionego protestu, zarzut zmiany tekstu weksla, zarzut przedawnienia. Mianem zarzutów obiektywnych (bezwzględnych, in rem) określa się zarzuty wynikające…

201607.25
0

Pojęcie zarzutów od nakazu zapłaty.

Dłużnik wekslowy może kierować zastrzeżenia, zwane zarzutami, przeciwko żądaniom zapłaty przez posiadacza weksla. Należy podkreślić, że zarzutów wekslowych nie można utożsamiać z zarzutami będącymi środkiem zaskarżenia od nakazu zapłaty wydanego przez sąd. Przed roszczeniami powoda pozwany może bronić się wszelkimi dopuszczalnymi zarzutami wekslowymi. W pierwszej kolejności należy podkreślić, że wniesienie przez pozwanego zarzutów nie skutkuje…