201606.23
0

Zastosowanie trybu z wolnej ręki z naruszeniem przepisów.

Zastosowanie trybu z wolnej ręki z naruszeniem zasad i przepisów zawartych w ustawie p.z.p. może skutkować: (a) unieważnieniem umowy ( art. 146 ust. 1, pkt 1 p.z.p.); (b) odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 168a ustawy); (c) nałożeniem kary finansowej (art. 192 ust. 3, pkt 2, lit. b i c ustawy); (d) nałożeniem kary…

201604.25
0

Tryb z wolnej ręki w zamówieniach sektorowych.

Zamówienia sektorowe są specjalnym rodzajem zamówień publicznych, które mogą być udzielane wyłącznie przez podmioty określone w art. 132 ust. 1 p.z.p.1 i tylko w celu wykonywania określonych w tym przepisie rodzajów działalności2. Do zamówień sektorowych stosuje się ustawę p.z.p., jeżeli ich wartość jest równa lub przekroczy progi unijne, tj. w przypadku zamówień sektorowych 400.000 EUR…

201604.25
0

Tryb z wolnej ręki a usługi niepriorytetowe.

Artykuł 5 ust. 1a p.z.p. w przypadku udzielania zamówień niepriorytetowych, pozwala na zastosowanie trybu negocjacji bez ogłoszenia lub trybu z wolnej ręki, także w innych uzasadnionych przypadkach, niż te które są wymienione w art. 62 ust.1 i art. 67 ust.1 p.z.p. Będą to w szczególności sytuacje, gdy zastosowanie innego trybu skutkowałoby: a) naruszeniem zasad celowego,…

201604.25
0

Przesłanki – Zamówienia udzielane poza granicami Polski.

Przesłankę z art. 67 ust. 1, pkt. 10 i 11 p.z.p., mogą zastosować tylko zamawiający określonego typu (tj. placówki zagraniczne oraz jednostki wojskowe) i tylko przy zamówieniach poniżej progów unijnych. Jak wynika z uzasadnienia nowelizacji1 wprowadzającej pkt. 10 do wspomnianego przepisu, przesłanka ta nie wynika z dyrektyw unijnych, a została wprowadzona w celu umożliwienia udzielania…

201604.25
0

Przesłanki – Dostawy na giełdzie towarowej.

Z trybu wolnej ręki na podstawie tej przesłanki można skorzystać tylko w przypadku, kiedy (a)-przedmiotem zamówienie są dostawy, a ich zakup (b)-odbywa się na giełdzie towarowej w Polsce lub krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Giełdę towarową trzeba definiować tak, jak w ustawie z dnia 26 października o giełdach towarowych1. Zgodnie z powyższym, przez giełdę towarową…

201604.25
0

Przesłanki – Dostawy na korzystnych warunkach.

Zamówienia dostaw na korzystnych warunkach w związku z likwidacją podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym lub postępowaniem upadłościowym. Skorzystanie z tej przesłanki wymaga spełniania kumulatywnie następujących warunków: (a) zamówienie dotyczy dostaw; (b) zamówienie będzie udzielone na szczególnie korzystnych warunkach; (c) szczególnie korzystne warunki wynikają z likwidacji działalności innego podmiotu, lub z prowadzonego postępowania egzekucyjnego albo upadłościowego. Jak trafnie…

201604.25
0

Przesłanki – Zamówienia uzupełniające.

Zamówienia uzupełniające, to (a) zamówienia udzielane dotychczasowemu wykonawcy, (b) w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, (c) polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia lub rozszerzeniu dostaw. Ponadto, dla możliwości skorzystania z zamówienia uzupełniającego wymagane jest, by (d) zamówienie podstawowe było udzielone w trybie przetargu ograniczonego lub nieograniczonego, a (e) zamówienie uzupełniające było przewidziane…

201604.25
0

Przesłanki – Zamówienia dodatkowe.

Zamówieniem dodatkowym, w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1, pkt 5 p.z.p. będzie zamówienie dotyczące usług lub robót budowlanych udzielane dotychczasowemu wykonawcy, które nie zostało przewidziane w zamówieniu podstawowym, przy czym jego wartość nie przekracza 50% zamówienia podstawowego i jest ono niezbędne do jego prawidłowego wykonania. Ponadto wykonanie tych usług lub robót budowlanych, stało się…

201604.21
0

Przesłanki – Kolejne, nieudane postępowania w trybach konkurencyjnych.

Przesłanka ta może zostać zastosowana, gdy w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, z których przynajmniej jedno było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a…

201604.21
0

Przesłanki – Wyjątkowa sytuacja wymagająca natychmiastowego wykonania zamówienia.

Zgodnie z art. 67 ust.1, pkt 3 p.z.p. zamawiający może zastosować tryb z wolnej ręki, gdy ze względu na wyjątkową sytuację, nie wynikającą z przyczyn leżących po jego stronie, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, przy czym nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielania zamówień. Jak można zauważyć, warunkiem…