201604.25
0

Usługi niepriorytetowe.

Usługi dzielą się na priorytetowe i niepriorytetowe. Podział ten został wprowadzony do prawa polskiego, poprzez implementacje dyrektyw unijnych. Dotyczy on zarówno zamówień klasycznych jak i zamówień sektorowych. Usługi niepriorytetowe najłatwiej zdefiniować poprzez wskazanie, czym różnią się one od usług priorytetowych. Przy usługach priorytetowych, zamawiający zobowiązany jest do stosowania całości przepisów ustawy p.z.p., natomiast usługi niepriorytetowe…

201604.05
0

Środki ochrony prawnej.

W celu zapewnienia wykonawcom oraz innym podmiotom w jak najpełniejszym stopniu przestrzegania zasad uczciwej konkurencji oraz zagwarantowania, że postępowania dotyczące zamówień publicznych przeprowadzane będą zgodnie z literą prawa, ustawodawca wprowadził dwa środki ochrony prawnej: odwołanie oraz skargę do Sądu Okręgowego. Do 2010 roku, oprócz powyższych środków istniała możliwość złożenia protestu bezpośrednio u zamawiającego, jednak nowelizacja…

201604.05
0

Wybór oferty najkorzystniejszej.

Zgodnie z art. 2 pkt. 5 p.z.p. ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną. Ofertę składa się w formie pisemnej lub, jeżeli zamawiający udzieli zgody, w formie elektronicznej. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający musi się opierać na kryteriach oceny…

201604.05
0

Ogłoszenia o zamówieniu.

Zgodnie z ustawą ogłoszenia zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) lub publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE). Zależy to od wartości przedmiotu zamówienia, tzn. czy jest ona równa lub przekracza progi unijne (wtedy Dz. Urz. UE), czy jest poniżej tych progów (wtedy BZP). Ogłoszenia w BZP zamieszcza się drogą elektroniczną, poprzez…

201604.05
0

Tryby udzielania zamówień publicznych.

Tryby udzielania zamówień publicznych zostały w polskiej ustawie p.z.p. wymienione w art. 10. Jest to katalog zamknięty, co oznacza, że w żaden inny sposób nie można udzielić zamówienia publicznego. Podstawowymi trybami są (a)-przetarg nieograniczony i (b)-przetarg ograniczony. Ponadto po spełnieniu określonych w ustawie warunków, zamówienia można udzielić w trybie: (c)-negocjacji z ogłoszeniem, (d)-negocjacji bez ogłoszenia,…

201604.04
0

Zamówienia sektorowe.

Zamówienia sektorowe są odrębnym rodzajem zamówień publicznych. Wynika to głównie z odrębnego kręgu podmiotów, które mogą udzielać takich zamówień. W prawie Unii Europejskiej są one regulowane osobną dyrektywą, tzw. dyrektywą sektorową, co już wskazuje na potrzebę wyodrębnienia ich od klasycznych zamówień publicznych. W polskiej ustawie p.z.p. kwestia ta została uregulowana w osobnym rozdziale nazwanym „Zamówienia…

201604.04
0

Wartość przedmiotu postępowania.

Wartość przedmiotu postępowania, jest jednym z najważniejszych ustaleń, jakich dokonuje zamawiający przygotowując postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego. Określa ona czy w ogóle ma zastosowanie ustawa p.z.p., jak będzie wyglądała stosowana procedura, których trybów postępowania można użyć, oraz w jaki sposób należy dokonać publikacji ogłoszenia. Przy zamówieniach na dostawy i usługi, wartością zamówienia jest całkowite szacunkowe…

201604.04
0

Przedmiot postępowania.

Przedmiotem zamówienia publicznego mogą być: a) dostawy; b) roboty budowlane; c) usługi. Ad a) Dostawy – P.z.p. jako dostawy kwalifikuje nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu. Jest to regulacja odmienna, niż ta znajdująca się w art. 605 k.c., gdyż nie wymaga, żeby dostawca był producentem,…

201604.04
0

Strony postępowania – Wykonawca

Zgodnie z definicją ustawową, wykonawca to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Dodatkowo, w ustawie można znaleźć doprecyzowanie warunków udziału w zamówieniu (art. 22 ust. 1 p.z.p.), które można uznać za katalog cech niezbędnych, żeby…

201604.04
0

Strony postępowania – Zamawiający

Żeby w ogóle można było mówić o zamówieniu publicznym, muszą wystąpić dwa podmioty, nazwane w ustawie p.z.p. „zamawiającym” oraz „wykonawcą”. Podmioty te łączy stosunek cywilnoprawny, tzn. są one sobie równe i żadna ze stron nie może wpływać władczo na drugą. Zgodnie z definicją ustawową, przez zamawiającego należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną…