1. Zagadnienia wprowadzająceZamówienia publiczne

Cele prawa zamówień publicznych.

america-astronaut-astronomy-2422System zamówień publicznych powstał w związku z potrzebą państwa w zakresie odpowiedniego wydawania środków publicznych. Większość państw, które stoją na wysokim poziomie rozwoju, dokonuje olbrzymich wydatków na zamówienia publiczne. W Polsce, system zamówień publicznych cały czas się dynamicznie rozwija. Świadczy o tym fakt, że w 2005 roku wartość udzielonych zamówień publicznych wynosiła 68 mld PLN, natomiast już w roku 2011 wyniosła 144,1 mld PLN.1

Za pewną cechę szczególną zamówień publicznych należy uznać fakt, że organy władzy publicznej, operujące co do zasady instrumentami władczymi, występują jako równorzędne podmioty w stosunku do wykonawców posługujących się instrumentami cywilno-prawnymi. W związku z tym Prawo Zamówień Publicznych określa działanie instytucji publicznych, nie jako działających w sferze imperium, lecz jako uczestników obrotu gospodarczego, tj. w sferze dominium. Instytucje publiczne są wtedy uczestnikami rynku, dlatego też Prawo Zamówień Publicznych należy zaliczyć do Prawa Cywilnego.2 Świadczy o tym również to, że ustawa p.z.p. odsyła do stosowania przepisów ustawy Kodeks Cywilny3, do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli ustawa (tj. p.z.p) nie stanowi inaczej. Potwierdza to także orzecznictwo Sądu Okręgowego w Warszawie, w uzasadnieniu wyroku z dnia 20 stycznia 2004 r.4, którego fragment brzmi „Nie budzi zatem żadnych wątpliwości, że ustawa o zamówieniach publicznych, będąca w przeważającej części aktem funkcjonalnym (proceduralnym), nie tylko nie wyłącza stosowania przepisów kodeksu cywilnego, ale wręcz nakazuje je stosować”.5

Jak twierdzi J. Baehr6, do podstawowych celów regulacji zamówień publicznych, należy z całą pewnością zaliczyć optymalizację wydatków środków publicznych, aby były one wykorzystywane w jak najlepszy sposób, uniemożliwiający pochopne i nieuczciwe dysponowanie nimi. Celem regulacji jest również zapewnienie wykonawcom uczciwej konkurencji oraz równouprawnienia. Ustawa p.z.p. pozwala ponadto na wzmocnienie przejrzystości oraz ujednolicenie postępowania w sprawach udzielania zamówień publicznych. Podobne cele zostały zawarte w dyrektywach Unii Europejskiej, tj. w dyrektywie klasycznej i sektorowej.


1 Projekt(do uzgodnienia) Sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych za 2011 r.
2 Andrzej Wach, Wykład Specjalizacyjny WPIA UW Prawo zamówień publicznych w 2011 roku.
3 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.1964.16.93 z pozn. zm.).
4 Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2004 r., sygn. akt V CA 2344/03.
5 zob. Zamówienia publiczne w orzecznictwie sądów, t. I, red. W. Dzierżanowski, M. Stachowiak, Warszawa 2009, s. 64 i nast.
6 J. Pokrzywniak, J. Baehr, T. Kwieciński, Wprowadzenie do systemu zamówień publicznych, Warszawa- Katowice 2006, str.6.

 

Piotr Perłowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie wekslowym oraz prawie spółek handlowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button