WEKSEL

CHARAKTER UPOWAŻNIENIA DO UZUPEŁNIENIA WEKSLA IN BLANCO

Do specyfiki weksla in blanco należy uprawnienie wierzyciela do jego wypełnienia. Brak upoważnienia uniemożliwia uzupełnienie weksla, a w takich okolicznościach weksel in blanco nie może funkcjonować. Istnienie prawa do wypełnienia weksla jest więc konieczne, a jego brak umożliwia dłużnikowi uchylenie się od odpowiedzialności wekslowej. Zastosowanie wtedy znajdzie sankcja z art. 2 bądź 102 Prawa wekslowego, a w razie późniejszego wypełnienia art. 69 Prawa wekslowego.

W literaturze przedmiotu nie ma pełnej zgodności co do charakteru prawnego upoważnienia do wypełnienia weksla in blanco jako prawa podmiotowego. Obecnie dominuje stanowisko uznające to uprawnienie za prawokształtujące, tj. za prawo do jednostronnego nawiązania, zmiany lub zakończenia stosunku prawnego. W doktrynie można dostrzec również głosy proponujące uznanie prawa do wypełnienia weksla niezupełnego za instytucję sui generis. W starszej, przedwojennej literaturze przedmiotu pojawiała się również koncepcja prawa do wypełnienia weksla in blanco jako pełnomocnictwa. Podstawowym zarzutem względem tej teorii było to, że wypełniający działa we własnym imieniu i interesie, pełnomocnik natomiast działa w cudzym imieniu i interesie. Koncepcja pełnomocnictwa nie jest podnoszona we współczesnej doktrynie.

Upoważnienie do wypełnienia weksla in blanco ma charakter majątkowy i jest przenośne. Weksel in blanco stanowi bowiem instrument przeznaczony do obrotu. Z jego istoty wynika więc, że prawo do wypełnienia będzie posiadał nie tylko pierwszy wekslobiorca, ale też każdy następny nabywca. W tym miejscu pojawia się pytanie, w jaki sposób dochodzi do przeniesienia uprawnienia do uzupełnienia weksla in blanco. Bez względu na rozbieżności w doktrynie co do zasad przenoszenia praw z weksla in blanco niewątpliwe jest, że obieg wierzytelności wekslowej oraz obieg upoważnienia do wypełnienia weksla in blanco powinny być jednym obiegiem. Mimo że upoważnienie wykazuje pewną odrębność, to jest ściśle powiązane z zobowiązaniem wekslowym, może bowiem doprowadzić do jego zmiany lub zniesienia. Z tych względów prawo to ma charakter niesamoistny w obrocie.

Kolejną cechą upoważnienia do uzupełnienia weksla in blanco jest jego nieodwołalność. Z uwagi na okoliczność, że upoważnienie to jest udzielane w interesie wierzyciela, nie jest możliwe jego cofnięcie.

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że prawo do wypełnienia nie podlega przedawnieniu. Uzasadnieniem nieprzedawnialności upoważnienia jest zakwalifikowanie go do kategorii uprawnień kształtujących. Czasowe ograniczenie obowiązywania tego uprawnienia może jednak wypływać z porozumienia stron. Skorzystanie z prawa do wypełnienia weksla po upływie terminu określonego w porozumieniu rodzi możliwość podniesienia przez dłużnika wekslowego zarzutu wypełnienia weksla in blanco niezgodnie z porozumieniem.

Agata Łapińska

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Aplikację Adwokacką w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym i budowlanym. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Używamy plików cookie, aby analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuję”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.
Akceptuję
Nie akceptuję