1. Zagadnienia wprowadzające

Definicja zamówienia publicznego.

excavation-921245_1280Pojęcie zamówienia publicznego zostało zawarte w sposób bezpośredni w art. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (p.z.p.). Zgodnie z tym przepisem, zamówienia publiczne są to umowy odpłatne zawierane pomiędzy zamawiającym i wykonawcą, których przedmiotem są usługi, towary lub roboty budowlane. Definicja ta koresponduje także z prawem unijnym, które aktualnie obowiązuje w tym zakresie. W związku z tym, żeby mówić o umowie jako o zamówieniu publicznym, spełnione muszą zostać następujące przesłanki:

1. umowa musi być odpłatna;

2. umowa jest zawierana pomiędzy podmiotami określonymi jako zamawiający i wykonawca;

3. przedmiotem umowy są usługi, towary, lub roboty budowlane.

Ad 1) Odpłatność oznacza, że pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą istnieje stosunek zobowiązaniowy, w którym wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie. W poprzednim stanie prawnym, tj. w czasie obowiązywania ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, odpłatność nie była wskazana w sposób wyraźny. Mowa jedynie była o „opłacanych” przez zamawiającego usługach, dostawach lub robotach budowlanych. Należy też wspomnieć, że w świetle tej definicji, nie można uznać za odpłatne zamówień udzielanych wewnątrz jednego podmiotu, np. przez jedną jednostkę organizacyjną innej jednostce organizacyjnej.

Ad 2) Żeby umowa mogła być nazwana zamówieniem publicznym wymagane jest, aby zawarły ją dwa niezależne podmioty prawa, które ustawa nazywa zamawiającym i wykonawcą. Definicje objaśniające nam, jaki podmiot można uznać za wykonawcę lub zamawiającego, znajdują się również w art. 2 p.z.p. Zgodnie z tym przepisem zamawiający to osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka nie posiadająca osobowości prawnej obowiązana do stosowania tej ustawy. Natomiast wykonawca, to osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Ad 3) Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu. Roboty budowlane, to wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, a także realizacja obiektu budowlanego w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. W najbardziej enigmatyczny sposób określone są usługi. Zalicza się do nich wszystkie świadczenia, które nie są robotami budowlanymi i dostawami, a są usługami określonymi w odpowiednim rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów. P.z.p. w art. 4 zawiera szereg wyłączeń stosowania ustawy, jednak omawianie ich wszystkich na potrzeby tej pracy nie wydaje się celowe. Należy jedynie wspomnieć o wyłączeniu stosowania ustawy w przypadku zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza 14.000 EUR.

 

Piotr Perłowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie wekslowym oraz prawie spółek handlowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button