Postępowanie sądowe w sprawach wekslowychPrawo wekslowe

Dochodzenie roszczeń wekslowych przed sądem.

Posiadacz weksla może dochodzić swoich roszczeń wekslowych w trybie sądowym w drodze zwykłego postępowania sądowego. Ponadto ma możliwość wytoczenia powództwa o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu odrębnym, jakim jest postępowanie nakazowe.

Z uwagi na fakt, że dłużnicy wekslowi, w myśl art. 47 PrWeksl, ponoszą odpowiedzialność solidarną, powód może wystąpić przeciwko jednemu, kilku lub wszystkim dłużnikom wekslowym bez konieczności zachowania kolejności, w której się zobowiązali. Zgodnie
z obecnym orzecznictwem Sądu Najwyższego1 dopuszczalne jest również poddanie sporów z weksla kognicji sądu polubownego. Poddanie przez strony sporu z weksla pod rozstrzygnięcie sądu polubownego by było skuteczne, obligatoryjnie musi odnosić się do sporu z weksla, a nie do sporów wynikających ze stosunku podstawowego, np. umowy leasingu czy pożyczki.2


1 Uchwała SN z 24.02.2005 roku, III CZP 86/04, OSNC 2006, Nr 2, poz. 18.

2 L. Bagińska, Prawo…, s. 153.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button