Postępowanie sądowe w sprawach wekslowychPrawo wekslowe

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

scales-of-justice-450203_1920Sąd wyda nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli pozew odpowiada wymogom formalnym, został należycie opłacony, a dołączony do niego weksel i pozostałe dokumenty udowadniają całość dochodzonego przez powoda roszczenia. W myśl art. 491 § 1 k.p.c. pozwany jest zobowiązany zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść zarzuty w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zapłaty. Nakaz zapłaty może być również wydany w formie skróconej i umieszczony na odpisie weksla.

Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym na podstawie weksla charakteryzuje się następującymi cechami:

1. W myśl art. 492 § 2 k.p.c. stanowi tytuł zabezpieczenia wykonalny bez konieczności nadawania mu klauzuli wykonalności. Ogólna procedura postępowania zabezpieczającego uregulowana została w art. 730 i n. k.p.c. W myśl tych postanowień, strona żądająca zabezpieczenia obowiązana jest uprawdopodobnić roszczenie oraz swój interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. W postępowaniu nakazowym zasady te zostały znacznie zmodyfikowane. Mianowicie, w myśl art. 492 § 1 k.p.c. nakaz zapłaty już z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadania klauzuli wykonalności. Do wszczęcia postępowania zabezpieczającego nie jest konieczne, aby wierzyciel uzyskał klauzulę wykonalności, gdyż może żądać zabezpieczenia swych roszczeń już z chwilą wydania nakazu zapłaty. Ponadto, wierzyciel jest zwolniony z obowiązku wykazania, że roszczenie jest wiarygodne oraz że brak zabezpieczenia mógłby pozbawić go zaspokojenia.

2. Zgodnie z treścią § 3 przywołanego powyżej artykułu, sąd może nakazowi zapłaty nadać rygor natychmiastowej wykonalności, który staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla staje się wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. Zatem, jeżeli dłużnik w terminie dwóch tygodni od otrzymania nakazu zapłaty nie spełni zasądzonego świadczenia, nakaz zyskuje rygor natychmiastowej wykonalności z mocy prawa. Sam rygor natychmiastowej wykonalności nie jest wystarczający do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Do tego niezbędne jest zawsze uzyskanie klauzuli wykonalności.

3. Jest tytułem egzekucyjnym (art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c.).

4. Staje się tytułem wykonawczym po nadaniu mu klauzuli wykonalności, na podstawie którego można wszcząć postępowanie egzekucyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button