5. Zamówienie z wolnej ręki

Obowiązek informowania Prezesa UZP.

poland-891566_1280Przy zamówieniach z wolnej ręki o wartości równej lub większej niż progi unijne w wysokości jak przy usługach i dostawach, zamawiający musi w ciągu 3 dni od wszczęcia postępowania powiadomić Prezesa UZP o użyciu tego trybu oraz podać uzasadnienie faktyczne i prawne jego zastosowania. Należy przy tym zwrócić uwagę, że obowiązek ten dotyczy dostaw, usług, ale też i robót budowlanych, udzielanych w trybie z wolnej ręki, jeżeli ich wartość jest równa lub przekroczy progi unijne. Celem tego powiadomienia jest możliwość wszczęcia przez Prezesa UZP kontroli doraźnej, gdy uzna on, że mogło dojść do naruszenia przepisów ustawy. Istnieją jednak wyjątki, w których obligatoryjnego powiadomienia Prezesa UZP się nie stosuje. P.z.p. pozwala na to, po pierwsze w przypadku zamówień, które mogą z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, a ich przedmiotem są: dostawy wody przy użyci wodociągów lub odprowadzanie ścieków do kanalizacji; dostawy gazu z sieci gazowej lub ciepła z sieci ciepłowniczej; zastrzeżone usługi pocztowe (w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe1); przesył lub dystrybucja energii elektrycznej, ciepła lub paliw gazowych. Po drugie, gdy zostały udzielone ze względu na wyjątkową sytuację, nie wynikającą z przyczyn po stronie zamawiającego, niemożliwą do przewidzenia oraz mają one na celu ograniczenie skutków zdarzenia losowego, które w szczególności może zagrażać życiu i zdrowiu ludzkiemu lub przyczynić się do powstania znacznej szkody. Po trzecie w sytuacjach, gdy zamówienie z wolnej ręki na dostawy, udzielane jest na bardzo korzystnych warunkach, związanych z likwidacją, egzekucją lub upadłością podmiotu, a także, gdy takie zamówienie dokonywane jest na giełdzie towarowej. Jak celnie zauważa J. Jerzykowski2, wyłączenie obowiązku informowania Prezesa UZP przy tych zamówieniach, podyktowane jest ich monopolistycznym charakterem lub wyjątkowymi okolicznościami, w których są udzielane, dlatego też „obarczanie zamawiających obowiązkiem informowania Prezesa UZP o udzielaniu z wolnej ręki zamówień tego typu byłoby dalece nieracjonalne”.


1 Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278)
2 W. Dzierżanowski, Prawo…, komentarz do art. 67.

Piotr Perłowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie wekslowym oraz prawie spółek handlowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button