2. Postępowanie - ogólne

Ogłoszenia o zamówieniu.

megaphone-1019756_1280Zgodnie z ustawą ogłoszenia zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) lub publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE). Zależy to od wartości przedmiotu zamówienia, tzn. czy jest ona równa lub przekracza progi unijne (wtedy Dz. Urz. UE), czy jest poniżej tych progów (wtedy BZP). Ogłoszenia w BZP zamieszcza się drogą elektroniczną, poprzez formularze znajdujące się na stronie internetowej UZP. Natomiast publikację w Dz. Urz. UE poprzez przekazanie ogłoszenia pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Istnieje obowiązek publikacji ogłoszeń o zamówieniu, gdyż jest to konieczne do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu ograniczonego oraz nieograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, licytacji elektronicznej oraz dialogu konkurencyjnego. Przy zamówieniu z wolnej ręki oraz negocjacjach bez ogłoszenia, zamawiający może (choć nie musi) zamieścić ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy. Ponadto zawsze należy zamieścić ogłoszenie informujące o udzieleniu zamówienia, które powinno zawierać dane dotyczące zawartej umowy.

Piotr Perłowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie wekslowym oraz prawie spółek handlowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button