5. Zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex-ante.

post-686362_1280Zgodnie z art. 66 ust. 2 zamawiający po wszczęciu postępowania (czyli po zaproszeniu wykonawcy do negocjacji), może opublikować w BZP (w przypadku zamówień podprogowych) lub przekazać do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (w przypadku zamówień unijnych) ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki. W ogłoszeniu takim, musi zostać określony podmiot zamawiający oraz przedmiot zamówienia i jego wartość. Ponadto musi być w nim zawarte uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki oraz wskazanie wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia. Przepis ten został wprowadzony do p.z.p. w celu implementacji dyrektyw unijnych w zakresie tzw. ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex-ante. Jak zauważa J. Jerzykowski1, ogłoszenie takie jest nieobowiązkowe i zależy od decyzji zamawiającego, a zamieszczenie go niesie za sobą wiele przywilejów dla zamawiającego. Po pierwsze, umowa zawarta bez spełnienia przesłanek trybu z wolnej ręki nie ulega unieważnieniu, jeżeli zamawiający miał podstawy by sądzić, że spełnił takie przesłanki, zamieścił ogłoszenie, a umowę zawarł po upływie 5 dni od jego publikacji w BZP lub 10 dni w Dz. Urz. UE. Po drugie, ulegają skróceniu terminy na wniesienie odwołania w zakresie zastosowania trybu z wolnej ręki (5 dni zamiast 15 dla zamówień podprogowych, 10 dni zamiast 30 dla zamówień unijnych). Ogłoszenie takie, daje również wykonawcom większe możliwości kontroli zastosowania trybu z wolnej ręki, przez co wpływa na zmniejszenie liczby nadużyć przy jego stosowaniu.


1 W. Dzierżanowski, Prawo…, komentarz do art. 66.

Piotr Perłowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie wekslowym oraz prawie spółek handlowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button