1. Zagadnienia wprowadzające

Prezes UZP i Krajowa Izba Odwoławcza.

10289976135_75b0ecf597_zPrezes UZP jest, zgodnie z art. 152 p.z.p., centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach zamówień publicznych. Bezpośredni nadzór nad Prezesem UZP sprawuje Prezes Rady Ministrów, który także go powołuje i odwołuje. Do obowiązków Prezesa UZP należy m.in. wydawanie BZP, opracowywanie projektów aktów normatywnych dotyczących zamówień, kontrola procesu udzielania zamówień i współpraca międzynarodowa w sprawach związanych z zamówieniami. W wypełnianiu tych zadań Prezesowi UZP pomaga Urząd Zamówień Publicznych, który zapewnia mu obsługę. Organem doradczym i opiniującym jest Rada Zamówień Publicznych. Wraz z nowelizacją ustawy p.z.p. z dnia 13 kwietnia 2007 roku powołano Krajową Izbę Odwoławczą, której celem jest rozpoznawanie odwołań w postępowaniach o udzieleniu zamówień publicznych. Przed nowelizacją, jej funkcję pełniły zespoły arbitrów. Organami KIO są: Prezes, Wiceprezes oraz Zgromadzenie Ogólne Członków Izby. Od orzeczeń KIO przysługuje skarga do sądu okręgowego.

Piotr Perłowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie wekslowym oraz prawie spółek handlowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button