2. Postępowanie - ogólne

Przedmiot postępowania.

craftsmen-19584_1280Przedmiotem zamówienia publicznego mogą być:

a) dostawy;

b) roboty budowlane;

c) usługi.

Ad a) Dostawy – P.z.p. jako dostawy kwalifikuje nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu. Jest to regulacja odmienna, niż ta znajdująca się w art. 605 k.c., gdyż nie wymaga, żeby dostawca był producentem, a dostawy miały charakter periodyczny. Niektóre dobra ulegają wyłączeniu z zamówień publicznych. Są to w większości przedmioty wyłączone z obrotu, jak np. narządy, zwłoki czy narkotyki.

Ad b) Roboty budowlane – Roboty budowlane w p.z.p., są definiowane szerzej, niż w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W opinii M. Stachowiak1 w zamówieniach publicznych jako roboty budowlane należy traktować trzy procesy: obok wykonywania robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, należy jako takie traktować zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach jednego procesu inwestycyjnego przez jednego wykonawcę, a także realizację obiektu budowlanego przez osobę trzecią za pomocą dowolnych środków.

Ad c) Usługi – Definicja usług w p.z.p. w porównaniu do definicji dostaw i robót budowlanych jest najmniej konkretna. Ustawa, jako usługi definiuje wszelkie inne świadczenia, które nie są dostawami i robotami budowlanymi. W związku z tak skrótowym ujęciem, w art. 2a oraz art. 5 p.z.p., ustawodawca rozwija pojęcie usług, dzieląc je na usługi o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym2, oraz odsyłając w kwestii szczegółów do aktów wykonawczych3. Podział ten w prawie Polskim, jest zgodny z podziałem znajdującym się w dyrektywach unijnych dotyczących zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia, zgodnie z art. 29 ust. 1 p.z.p musi zostać określony przez zamawiającego jednoznacznie i wyczerpująco, przy użyciu dokładnych i zrozumiałych określeń oraz uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Odpowiednie określenie przedmiotu zamówienia oraz jego wartości, jest niezbędne dla dalszego postępowania i zachowania zasad uczciwej konkurencji. Dlatego też, nie powinno się przy tym stosować znaków towarowych czy określać pochodzenia produktu, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu oraz zastosowane zostanie wyrażenie „lub równoważny”. Przedmiot zamówienia powinien być opisywany za pomocą polskich norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw europejskich przenoszących normy EOG. W przypadku, gdy brak takich norm, stosuje się kolejno: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia stosowane przez organy europejskie. W sytuacji, gdy nadal nie można odpowiednio opisać przedmiotu zamówienia, p.z.p. każe stosować kolejno: Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne, polskie specyfikacje techniczne. Niezależnie od instrumentów zastosowanych do opisu przedmiotu zamówienia, należy stosować nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

Problem może stanowić zakwalifikowanie danego przedmiotu zamówienia do dostaw, robót budowlanych czy usług. Dzieje się tak, ponieważ często można się spotkać z zamówieniem, które łączy w sobie więcej niż jedną z tych kategorii. Pomocny może się wtedy okazać art. 6 p.z.p., który przesądza o tym, co należy zrobić przy takim zbiegu zamówień. W przypadku, gdy zamówienie obejmuje równocześnie usługi oraz dostawy albo usługi oraz roboty budowlane, to stosuje się przepis dotyczący tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział jest największy. Jednak, jeżeli jest to dostawa oraz rozmieszczenie lub zainstalowanie dostarczonej rzeczy, to stosuje się przepisy dot. dostaw. Natomiast, jeżeli są to usługi oraz roboty budowlane będące niezbędnymi do wykonania tych usług, to stosujemy przepisy dotyczące usług. W przypadku, gdy przedmiotem są roboty budowlane oraz niezbędne do ich wykonania dostawy, to stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych.


1 W. Dzierżanowski, Prawo…, komentarz do art. 2.
2 Zagadnienie to omówione zostało w rozdziale II pkt 4.4.1 prezentowanej pracy.
3 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 styczni 2010 roku w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym, (Dz.U. 2010.12.68).

Piotr Perłowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie wekslowym oraz prawie spółek handlowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button