5. Zamówienie z wolnej ręki

Przesłanki – Dostawy na giełdzie towarowej.

stock-exchange-913982_1280Z trybu wolnej ręki na podstawie tej przesłanki można skorzystać tylko w przypadku, kiedy (a)-przedmiotem zamówienie są dostawy, a ich zakup (b)-odbywa się na giełdzie towarowej w Polsce lub krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Giełdę towarową trzeba definiować tak, jak w ustawie z dnia 26 października o giełdach towarowych1. Zgodnie z powyższym, przez giełdę towarową należy rozumieć zespół osób, urządzeń i środków technicznych, który zapewnia wszystkim uczestnikom obrotu jednakowe warunki zawierania transakcji giełdowych (czyli umów dotyczących towarów giełdowych, zawartych na giełdzie w czasie i w sposób przewidziany dla zawierania takich umów) oraz jednakowy dostęp w tym samym czasie do informacji rynkowych.


1 Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, (Dz. U. 2010 r. Nr 48, poz. 284 z późn. zm.)

Piotr Perłowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie wekslowym oraz prawie spółek handlowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button