5. Zamówienie z wolnej ręki

Przesłanki – Dostawy na korzystnych warunkach.

thumb-up-605738_1280Zamówienia dostaw na korzystnych warunkach w związku z likwidacją podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym lub postępowaniem upadłościowym.

Skorzystanie z tej przesłanki wymaga spełniania kumulatywnie następujących warunków:

(a) zamówienie dotyczy dostaw;

(b) zamówienie będzie udzielone na szczególnie korzystnych warunkach;

(c) szczególnie korzystne warunki wynikają z likwidacji działalności innego podmiotu, lub z prowadzonego postępowania egzekucyjnego albo upadłościowego.

Jak trafnie zauważa J. Jerzykowski1, sama istota tej przesłanki wyklucza jej zastosowanie do przedmiotu zamówienia innego niż dostawy. Likwidator podmiotu ma za zadanie zakończenie jego bieżących interesów, a nie dalsze zaciąganie zobowiązań w postaci wykonania usług czy robót budowlanych. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku syndyka czy komornika, których głównym zadaniem jest sprzedaż majątku podmiotu ich postępowań.

Określenie „szczególnie korzystnych warunków” może sprawiać problemy w interpretacji, gdyż zachodzi tu pewien element subiektywnej oceny zamawiającego, który musi zdecydować, czy dane warunki można oszacować jako szczególnie korzystne w stosunku do obecnych warunków rynkowych. Jak zaleca UZP2, za warunki szczególnie korzystne, nie można uznać warunków „lepszych” czy „korzystniejszych”, gdyż powinny się one cechować pewną wyjątkowością. Jako przykład poprawnej interpretacji tego określenia, UZP podaje zakup towarów po cenie zdecydowanie niższej, niż funkcjonująca aktualnie na rynku. Należy wziąć też pod uwagę, że do zastosowania tej przesłanki, szczególnie korzystne warunki muszą mieć zawsze związek z prowadzoną likwidacją, upadłością czy egzekucją.

Przez likwidację należy rozumieć dobrowolne zakończenie działalności wykonawcy. W przypadku spółek, taka likwidacja powinna być ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zdaniem J. Jerzykowskiego3, również osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, mogą brać udział w postępowaniu z wolnej ręki prowadzonym w związku z tą przesłanką, mimo że nie mają prawnej możliwości ujawnienia likwidacji w ewidencji działalność gospodarczej. Jeżeli chodzi o postępowanie egzekucyjne, należy przez to rozumieć zarówno postępowanie egzekucyjne prowadzone na podstawie przepisów k.p.c., jak i egzekucję administracyjną4. Postępowanie upadłościowe jest postępowaniem uregulowanym w ustawie z dnia 28 lutego 2003 Prawo Upadłościowe i Naprawcze5 i ma ono na celu wspólne dochodzenie roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników.


1 W. Dzierżanowski, Prawo…, komentarz do art. 67.
2 Urząd zamówień publicznych, Wytyczne…, str. 33.
3 W. Dzierżanowski, Prawo…, komentarz do art. 67.
4 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, (Dz.U.2005.229.1954 z poźn. zm.)
5 Ustawia z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. 2009, Nr 175, poz. 1361 z późn. zm.).

Piotr Perłowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie wekslowym oraz prawie spółek handlowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button