5. Zamówienie z wolnej ręki

Przesłanki – Zamówienia dodatkowe.

more-687241_1280Zamówieniem dodatkowym, w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1, pkt 5 p.z.p. będzie zamówienie dotyczące usług lub robót budowlanych udzielane dotychczasowemu wykonawcy, które nie zostało przewidziane w zamówieniu podstawowym, przy czym jego wartość nie przekracza 50% zamówienia podstawowego i jest ono niezbędne do jego prawidłowego wykonania. Ponadto wykonanie tych usług lub robót budowlanych, stało się konieczne w związku z sytuacją niemożliwą wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub

– wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Analizując powyższe, można wymienić warunki niezbędne do udzielenia zamówienia dodatkowego w trybie z wolnej ręki. Zamówienie dodatkowe:

(a) może dotyczyć tylko robót budowlanych i usług;

(b) jest udzielane wykonawcy zamówienia podstawowego;

(c) nie zostało przewidziane w zamówieniu podstawowym;

(d) ma wartość nie przekraczającą 50% wartości zamówienia podstawowego;

(e) jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego;

(f) jego wykonanie jest konieczne z powodu wcześniej niemożliwej do przewidzenia sytuacji, jeżeli:

– z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub

– wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Możliwość zastosowania zamówień dodatkowych wyłącznie do robót budowlanych i usług, wynika z samej ich istoty. Dostawy nie są rodzajem zamówienia, którego nie można było wcześniej przewidzieć.

W opinii J.E. Nowickiego1, każdy ze wskazanych wyżej warunków powinien być interpretowany w sposób ścisły, dlatego też nie można zamówienia dodatkowego udzielić w trybie z wolnej ręki wykonawcy, który nie wykonuje zamówienia podstawowego. Jego zdaniem, zamówieniem podstawowym w rozumieniu art. 67 ust.1, pkt 5 p.z.p. jest zamówienie, które zostało określone w zawartej już umowie i jest ono w trakcie realizacji.

Warunek nie objęcia zamówienia dodatkowego w zamówieniu podstawowym, zdaniem T. Grabowskiej-Chudy2, powinien być rozumiany jako fakt, że zamówienie dodatkowe wykracza swoim zakresem poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w s.i.w.z. zamówienia podstawowego. Podobny pogląd wyrażają również inni przedstawiciele doktryny3. Jeżeli jednak zamówienie podstawowe nie znalazło się w s.i.w.z. z winy zamawiającego, który nie dochował należytej staranności, to nie można go udzielić z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1, pkt 5 p.z.p.4

W przekonaniu J.E. Nowickiego5, warunek zastosowania zamówienia dodatkowego, który mówi, że jego wartość nie może przekroczyć 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego, należy odnosić do sytuacji, kiedy mamy do czynienia zarówno z jednym, jak i z wieloma zamówieniami dodatkowymi. Oznacza to, że w przypadku kilku zamówień dodatkowych dotyczących tego samego przedmiotu, wartość każdego z nich określamy odrębnie, przy czym po zsumowaniu, nie mogą one przekroczyć łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego. Jak trafnie zwraca uwagę J. Jerzykowski6, wartość zamówienia podstawowego należy określić na podstawie umowy zawartej między zamawiającym i wykonawcą, a nie na podstawie wartości szacunkowej zawartej w s.i.w.z. Wskazuje na to użycie przez ustawodawcę zwrotu „realizowanego zamówienia”.

Zamówienie dodatkowe, zawsze musi być niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, które już jest w trakcie realizacji. W opinii J.E. Nowickiego7 oznacza to, że jeżeli zamówienie dodatkowe nie zostanie wykonane, to niemożliwe będzie wykonanie zamówienia podstawowego zgodnie z warunkami, które zostały dla niego określone w opisie przedmiotu zamówienia. Pogląd ten można uzupełnić o twierdzenie UZP8, że zamówienie dodatkowe nie może mieć na celu jedynie poprawy parametrów przedmiotu zamówienia, czy rozszerzenia jego funkcji, gdyż bez takich „usprawnień”, zamówienie podstawowe może funkcjonować.

Konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego musi wynikać z sytuacji, która nie była wcześniej możliwa do przewidzenia. Zdaniem E. Wiktorowskiej9, jest to sytuacja, która przy zachowaniu przez zamawiającego należytej staranności nie była możliwa do stwierdzenia w trakcie przygotowań do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z tym, konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego powinna być nieprzewidywalna z obiektywnego punktu widzenia. NSA w swoim wyroku z dnia 22 marca 2000 roku10 stwierdza, że zamówieniem dodatkowym nie jest zamówienie, które należałoby udzielić przez źle przeprowadzony proces inwestycyjny. Oznacza to, że zamawiający nie może udzielić takiego zamówienia w trybie z wolnej ręki, jeżeli konieczność jego udzielenia powstała w wyniku zaniechań i błędów poczynionych przez zamawiającego. Pomimo braku w p.z.p. określenia momentu, kiedy może być udzielone zamówienie dodatkowe, to J. Jerzykowski11 uważa, że skoro takie zamówienie ma być niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego, to powinno ono być udzielone w trakcie jego realizacji, a nie po jej zakończeniu.


1 J.E. Nowicki, Zamówienia dodatkowe., Monitor Zamówień Publicznych 04/2011, str. 23.
2 T. Grabowska-Chudy, Zastosowanie trybu zamówienia publicznego z wolnej ręki na zadanie z pn. „Budowa pawilonu szpitalnego wraz z wyposażeniem”., NZS.2007.3.41, LEX 82158/1
3 zob. Z. Leszczyński, Zamówienia dodatkowe a roboty dodatkowe., Zamówienia Publiczne Doradca 01/2005, str. 41.
4 J.E. Nowicki, Zamówienia dodatkowe., Monitor Zamówień Publicznych 04/2011, str. 23.
5 J.E. Nowicki, Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w robotach budowlanych., Zamówienia Publiczne Doradca 03/2009, str. 4.
6 W. Dzierżanowski, Prawo…, komentarz do art. 67.
7 J.E. Nowicki, Zamówienia dodatkowe., Monitor Zamówień Publicznych 04/2011, str. 23.
8 Urząd zamówień publicznych, Wytyczne…, str. 30.
9 E. Wiktorowska, Zamówienia dodatkowe i uzupełniające, cz. 1, Zamówienia Publiczne Doradca 10/2011, str. 51.
10 Wyrok NSA z dnia 22 marca 2000 r., sygn. akt II SA 2169/99.
11 W. Dzierżanowski, Prawo…, komentarz do art. 67.

Piotr Perłowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie wekslowym oraz prawie spółek handlowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button