5. Zamówienie z wolnej ręki

Przesłanki – Zamówienia udzielane poza granicami Polski.

american-embassy-1138846_1280Przesłankę z art. 67 ust. 1, pkt. 10 i 11 p.z.p., mogą zastosować tylko zamawiający określonego typu (tj. placówki zagraniczne oraz jednostki wojskowe) i tylko przy zamówieniach poniżej progów unijnych. Jak wynika z uzasadnienia nowelizacji1 wprowadzającej pkt. 10 do wspomnianego przepisu, przesłanka ta nie wynika z dyrektyw unijnych, a została wprowadzona w celu umożliwienia udzielania zamówień o niedużej wartości podmiotom działającym w innych realiach rynkowych, niż realia krajowe. W obu przypadkach nie ma znaczenia czy przedmiotem zamówienia są dostawy, usługi czy roboty budowlane, ważne jest żeby jego wartość była niższa niż progi unijne.

W przypadku placówek zagranicznych, wymagane jest by zamawiający był placówką zagraniczną w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej2 oraz aby zamówienia były o wartości niższej niż progi unijne. W rozumieniu wspomnianej ustawy, placówka zagraniczna to przedstawicielstwo dyplomatyczne, stałe przedstawicielstwo przy organizacji międzynarodowej, urząd konsularny, instytut polski lub inna placówka podległa ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych mająca siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Tylko takie podmioty mogą skorzystać z tej przesłanki do udzielenia zamówienia z wolnej ręki.

Jeżeli chodzi o jednostki wojskowe, to oprócz warunku dotyczącego podprogowej wartości zamówienia, zamówienie takie musi być dokonywane na potrzeby własne jednostki wojskowej w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa3 (czyli będą to przebywające poza granicami państwa związki operacyjne i taktyczne oraz oddziały i pododdziały). Możliwość udzielania zamówienia z wolnej ręki przez jednostki wojskowe została wprowadzona w nowelizacji z 2 grudnia 2009 roku4. Ustawodawca uzasadnia, że przesłanka ta została dodana, ponieważ jednostki wojskowe stacjonują w większości w krajach o utrudnionych warunkach zamieszczania ogłoszeń oraz o słabo rozwiniętym rynku dostaw, usług i robót budowlanych, a wprowadzenie jej poprawi funkcjonowanie takich jednostek oraz pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo żołnierzy.


1 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2006.79.551)
2 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej, (Dz. U. 2001 r. Nr 128, poz. 1403 z późn. zm.)
3 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, (Dz.U.1998.162.1117 z późń. zm.)
4 Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2009.223.1778 )

Piotr Perłowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie wekslowym oraz prawie spółek handlowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button