5. Zamówienie z wolnej ręki

Przesłanki – Zamówienia uzupełniające.

time-273857_1280Zamówienia uzupełniające, to (a) zamówienia udzielane dotychczasowemu wykonawcy, (b) w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, (c) polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia lub rozszerzeniu dostaw. Ponadto, dla możliwości skorzystania z zamówienia uzupełniającego wymagane jest, by (d) zamówienie podstawowe było udzielone w trybie przetargu ograniczonego lub nieograniczonego, a (e) zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i było zgodne z jego przedmiotem. Dodatkowo, zależnie czy przedmiotem zamówienia uzupełniającego są usługi lub roboty budowlane czy dostawy, ustawodawca stawia (f)-następujące wymagania:

(1) w przypadku usług i robót budowlanych, wartość zamówień uzupełniających nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego;

(2) w przypadku dostaw, wartość zamówień uzupełniających nie może przekroczyć 20% wartości zamówienia podstawowego, przy czym dodatkowym warunkiem przy dostawach jest przesłanka, że zmiana wykonawcy spowodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby:

-niekompatybilność techniczną lub

-nieproporcjonalne trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze.

Istotą zamówienia uzupełniającego jest to, że jest ono udzielane wykonawcy zamówienia podstawowego. Takie zamówienie, aby mogło mieć miejsce, potrzebny jest stosowany zapis w ogłoszeniu zamówienia podstawowego. Jednak jak twierdzi J. Jerzykowski1, samo zamieszczenie w ogłoszeniu i s.i.w.z. zapisu o ewentualnym udzieleniu zamówienia uzupełniającego, nie rodzi dla stron roszczenia o rozpoczęcie negocjacji, czy roszczenia o udzielenie/wykonanie zamówienia uzupełniającego.

Wymagane jest, żeby zamówienie uzupełniające było udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Zgodnie z wytycznymi UZP2, momentem udzielenia zamówienia podstawowego jest zawarcie przez zamawiającego umowy z wykonawcą, a nie zakończenie realizacji zamówienia podstawowego. Zdaniem J. Jerzykowskiego3, samo zamówienie uzupełniające może być wykonywane przez więcej niż 3 lata, aby tylko zostało udzielone (została zawarta umowa zamówienia uzupełniającego) w okresie 3 lat.

Przedmiot zamówienia uzupełniającego powinien być tożsamy z przedmiotem zamówienia podstawowego. W opinii Z. Leszczyńskiego4, zamówienie uzupełniające nie ma wpływu na wykonalność zamówienia podstawowego, a jest tylko jego powiększeniem lub powtórzeniem. W związku z tym „jest to ten sam przedmiot zamówienia tylko w większej ilości”. Jak twierdzi R. Niemczyk5, odrębne zamówienie (czyli takie, które nie może być zamówieniem uzupełniającym) to takie, którego przedmiot ma inne przeznaczenie niż przedmiot zamówienia podstawowego lub nie ma możliwość nabycia go u wykonawcy zamówienia podstawowego. W przekonaniu H. Olszowskiej6, do udzielenia zamówienia uzupełniającego nie jest wymagane zakończenie realizacji zamówienia podstawowego. Mogą one odbywać się równolegle. Ważne jest tylko żeby przedmiot tych zamówień był taki sam.

Zgodnie z art. 67 ust. 1, pkt 6 i 7 p.z.p., żeby można było skorzystać z zamówienia uzupełniającego, zamówienie podstawowe musi być udzielone w trybie przetargu ograniczonego lub nieograniczonego. Ponieważ przesłanki zastosowania trybu z wolnej ręki trzeba interpretować w sposób ścisły oznacza to, że niemożliwe jest udzielenie zamówienia uzupełniającego, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w jakimkolwiek innym trybie niż przetarg (ograniczony lub nieograniczony).

Kolejnym bardzo ważnym wymaganiem do zastosowania zamówienia uzupełniającego, jest przewidzenie możliwości udzielenia go, już na etapie zamieszczania ogłoszenia. Jak zauważa R. Niemczyk7, brak takiej informacji w ogłoszeniu lub brak uwzględnienia jego wartości przy obliczaniu zamówienia podstawowego, skutkuje niemożliwością zastosowania zamówienia uzupełniającego z wolnej ręki, w konsekwencji czego, zamawiający zmuszony jest przeprowadzić całą procedurę postępowania zamówieniowego. Zdaniem A. Szyszkowskiego8, zamieszczenie w ogłoszeniu informacji o możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego, nie wiąże się z żadnym ryzykiem dla zamawiającego jako, że takie zapisy nie skutkują zaciągnięciem wiążącego zobowiązania wobec wykonawcy, który zwycięży w przetargu.

Przy zamówieniach uzupełniających dotyczących usług i robót budowlanych, wartość zamówienia uzupełniającego nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego. W opinii J.E. Nowickiego9, możliwe jest udzielenie kilku odrębnych zamówień uzupełniających, jednak ich łączna wartość nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego. Ponadto J.E Nowicki10 uważa, że skoro przepisy dotyczące zamówień uzupełniających, przy obliczaniu wartości przedmiotu postępowania w p.z.p. (art. 32 ust. 3 p.z.p.) mają na celu zapobieganie dzieleniu zamówienia, by uniknąć stosowania ustawy, to również zamówienia, których wartość nie przekracza kwoty 14.000 euro, powinny być uważane za zamówienia uzupełniające i uwzględnione w ogłoszeniu. Należy także wziąć pod uwagę, że wartość zamówienia uzupełniającego oblicza się w stosunku do szacunkowej kwoty zamówienia podstawowego (a nie, jak przy zamówieniach dodatkowych, w stosunku do kwoty znajdującej się na umowie), ponieważ musi ona zostać podana już na etapie publikacji ogłoszenia.

Przy zamówieniach uzupełniających, których przedmiotem są dostawy, sytuacja wygląda podobnie jak w przypadku usług i robót budowlanych z tą różnicą, że przy dostawach maksymalna wartość zamówienia uzupełniającego wynosi 20% wartość zamówienia podstawowego. Ponadto zamówienie uzupełniające na dostawy, zawiera obostrzenie w postaci wymogu, by zmiana wykonawcy w przypadku nie udzielenia takiego zamówienia uzupełniającego, spowodowała konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co prowadziłoby do niekompatybilności technicznej lub nieproporcjonalnie dużych trudności w użyciu i dozorze. Zdaniem J. Jerzykowskiego11 obostrzenie to, jest wynikiem znacznego ograniczenia w stosowaniu zamówień uzupełniających przy dostawach, by nie można ich było użyć do nabycia dóbr o ustalonych standardach jakościowych, przy których można stosować odpowiednie substytuty.

Zdaniem M. Meduckiego12, przepisy dotyczące zamówień dodatkowych i uzupełniających nie wykluczają się wzajemnie, ale zostały skonstruowane w taki sposób, że ich jednoczesne wystąpienie nie powinno w praktyce nastąpić. Zamówienia uzupełniające powinny być wcześniej zaplanowane i ogłoszone wraz z zamówieniem podstawowym, natomiast zamówienia dodatkowe, wynikają z sytuacji nieprzewidzianych przez zamawiającego. W związku z tym M. Meducki sądzi, że wykazanie zaistnienia obu przesłanek w praktyce byłoby bardzo trudne.


1 W. Dzierżanowski, Prawo…, komentarz do art. 67.
2 Urząd zamówień publicznych, Wytyczne…, str. 31.
3 W. Dzierżanowski, Prawo…, komentarz do art. 67.
4 Z. Leszczyński, Jak udzielić zamówienia w poszczególnych trybach. Część IV., Zamówienia Publiczne Doradca 03/2008, str. 47.
5 R. Niemczyk, Wartość zamówienia na roboty budowlane., Monitor Zamówień Publicznych 11/2011, str. 33.
6 H. Olszowska, Prawo moralne. Zamówienia Publiczne Doradca 07/2008, str. 75.
7 R. Niemczyk, Wartość
8 A. Szyszkowski, Zamówienie uzupełniające – granice finansowe., Monitor Zamówień Publicznych 10/2011, str. 47.
9 J.E Nowicki, Zamówienie…
10 J. E. Nowicki, Zamówienia uzupełniające na dostawy, usługi lub roboty budowlane., Monitor Zamówień Publicznych 05/2011, str. 23.
11 W. Dzierżanowski, Prawo…, komentarz do art. 67.
12 M. Meducki, „Wolna ręka” i inne problemy., Zamówienia Publiczne Doradca 06/2005, str. 64.

Piotr Perłowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie wekslowym oraz prawie spółek handlowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button