5. Zamówienie z wolnej ręki

Przesłanki zastosowania trybu z wolnej ręki – ogólnie.

checklist-1316848_1280Zgodnie z art. 10 ust. 2 p.z.p., tryb z wolnej ręki jest trybem dodatkowym, który może być zastosowany wyłącznie w przypadkach wskazanych w ustawie p.z.p. Jednym z takich przypadków, odnoszącym się do zamówień klasycznych, są przesłanki wskazane w art. 67 ust. 1 p.z.p. Jak słusznie zauważa J. Jerzykowski1, nadal aktualne jest orzeczenie SN z dnia 6 lipca 2001 roku2 (wydane za obowiązywania ustawy o zamówieniach publicznych z 1994 roku), w uzasadnieniu którego SN stwierdza, że przesłanki zastosowania trybu z wolnej ręki powinny być interpretowane w sposób ścisły, jako wyjątek od stosowania procedury przetargowej. Stanowisko SN potwierdził również NSA w wyroku z dnia 1 października 2001 roku3.

Przesłanki zawarte w art. 67 ust. p.z.p. kształtują się w sposób następujący:

1) możliwość wykonania zamówienia (w określonych przypadkach) tylko przez jednego wykonawcę;

2) nagroda w konkursie;

3) wyjątkowa sytuacja wymagająca natychmiastowego wykonania zamówienia;

4) kolejne, nieudane postępowania w trybach konkurencyjnych;

5) zamówienia dodatkowe;

6) zamówienia uzupełniające;

7) zamówienia na korzystnych warunkach w związku z likwidacją podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym lub postępowaniem upadłościowym;

8) zamówienia dokonywane na giełdzie towarowej;

9) zamówienia udzielane przez placówkę zagraniczną lub jednostki wojskowe poza granicami Polski.

Jak trafnie zauważa R. Nowosielski4, jeżeli po spełnieniu podobnych kryteriów, do wyboru pozostaną tryby negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, to bezwzględnie pierwszeństwo zastosowania ma tryb konkurencyjny (tj. negocjacje bez ogłoszenia). Argumentuje to wykładnią celowościową p.z.p. i dyrektyw unijnych, których podstawowym celem, jest zachowanie w jak największym stopniu konkurencyjności na rynku zamówień publicznych.


1 W. Dzierżanowski, Prawo…, komentarz do art. 67.
2 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 2001, sygn. III RN 16/01.
3 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 października 2001 roku, sygn. II SA 2802/00.
4 R. Nowosielski, Euro 2012: projektujemy stadiony – natychmiast czy pilnie. Teza nr 1, Rzeczposp. PCD.2007.12.5, LEX 65209/1

Piotr Perłowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie wekslowym oraz prawie spółek handlowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button