3. Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony – ogólny zarys.

hammer-611582_1280Przetarg nieograniczony jest podstawowym i najczęściej używanym trybem udzielania zamówień publicznych. W roku 2011 w tym trybie udzielono w Polsce ponad 82,07% zamówień publicznych, co w porównaniu z rokiem 2010 (77.94%) jest znacznie lepszym wynikiem1. W mojej opinii, ustawodawca oraz zamawiający, powinni dążyć do jak najczęstszego stosowania tego trybu, gdyż zapewnia on w największym stopniu konkurencyjność i równouprawnienie wykonawców.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 39 p.z.p. przetarg nieograniczony jest trybem, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy wykonawcy. Należy tu zwrócić uwagę, że mimo otwartego charakteru przetargu nieograniczonego, wykonawcy muszą posiadać pewne niezbędne cechy2, które zostają sprecyzowane w warunkach dopuszczenia do udziału w postępowaniu, zawartych w ogłoszeniu. Jednak jak twierdzi A. Malinowski3, przetarg nie może być nieograniczony tylko w sposób formalny. Oznacza to, że nie można kształtować s.i.w.z. w sposób, który de facto ograniczyłby krąg wykonawców i sprawił, że dostępność przetargu byłaby fikcją. Potwierdza się to w uzasadnieniu wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 13 maja 2005 roku4, w którym stwierdzono, że jeżeli warunek udziału w postępowaniu został skonstruowany w taki sposób, iż spełnić może go tylko jeden wykonawca w Polsce, to zamawiający ogranicza równy oraz swobodny dostęp do postępowania, co powinno skutkować jego unieważnieniem.

Jak słusznie zauważa T. Kwieciński5 przetarg nieograniczony uregulowany w ustawie p.z.p. różni się od regulacji na gruncie k.c. (art. 701 – art. 705 k.c.), dlatego też, zgodnie z zasadą lex specialis derogat legi generali, przy udzielaniu zamówienia publicznego w tym trybie, nie stosuje się odpowiednich przepisów k.c.


1 Projekt(do uzgodnienia) Sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych za 2011 r.
2 Była już o tym mowa w rozdziale II pkt 2.1.2.
3 A. Malinowski, Prawo zamówień publicznych z komentarzem oraz aktami szczegółowymi, Wydanie I, Warszawa 2010.
4 Wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 13 maja 2005 roku, sygn. akt UZP/ZO/0-948/05.
5 T. Kwieciński, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, pod redakcją T. Czajkowskiego, Warszawa 2004 s. 138

Piotr Perłowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie wekslowym oraz prawie spółek handlowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button