3. Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony – postępowanie

jury-1041589_1280Pierwszym etapem udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, jest przygotowanie procedury zamówieniowej, oszacowanie wartości zamówienia, a także w przypadku zamówień o wartości równej lub wyższej od progów unijnych, obligatoryjne powołanie komisji przetargowej. Taka komisja, działa jako organ pomocniczy przy kierowniku zamawiającego, a jej podstawowym zadaniem jest ocena spełnienia przez wykonawców warunków do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Kierownik zamawiającego może powierzyć komisji przetargowej także inne zadania.

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, uznaje się za formalnie wszczęte w momencie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w jego siedzibie. Jak twierdzi D. Szczepański1, ogłoszenia te powinny pojawić się jednocześnie, a za dzień wszczęcia przetargu należy uznać dzień, w którym ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej. Ponadto istnieje obowiązek publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (jeżeli wartość zamówienia jest poniżej progów unijnych), lub w Dzienniku urzędowym UE (jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne). Należy zwrócić uwagę, że ogłoszenie na stronie internetowej zamawiającego lub w miejscu publicznie dostępnym w jego siedzibie, nie może nastąpić przed dniem publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku zamówień o wartości równej lub wyższej od progów unijnych, przed dniem przekazania go Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

W art. 41 p.z.p. został umieszczony katalog niezbędnych elementów, które powinno zawierać prawidłowe ogłoszenie wszczynające (tj. takie, które zamieszczane zostaje na stronie internetowej zamawiającego, w miejscu publicznie dostępnym w jego siedzibie, czy dzienniku lub innym czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Jak zwraca uwagę J.E. Nowicki2 ogłoszenia, które są zamieszczane przez zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym w jego siedzibie oraz na stronie internetowej, a także te zamieszczone w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim lub publikowane w inny sposób, nie muszą zawierać informacji, które nie zostały wymienione w art. 41 p.z.p., a zostały zawarte w ogłoszeniu przekazanym Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

S.i.w.z. powinna być udostępniana przez zamawiającego na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia w BZP albo Dz. Urz. UE, do momentu upływu terminu na składanie ofert przez wykonawców. Ponadto, na wniosek wykonawcy, zamawiający powinien dostarczyć mu w terminie pięciu dni s.i.w.z. Zdaniem R. Pruszkowskiego3, informacje zawarte w s.i.w.z. powinny być uszczegółowieniem informacji, które zostały zawarte w opublikowanym ogłoszeniu. W żadnym wypadku nie mogą one być ze sobą sprzeczne.

Wykonawcy składają oferty w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Termin ten biegnie od momentu zamieszczenia ogłoszenia w BZP lub przekazania go Urzędowi Oficjalnych Publikacji WE. Przy zamówieniach, których wartość nie przekracza progów unijnych, dotyczących dostaw i usług, termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od zamieszczenia ogłoszenia w BZP natomiast, gdy przedmiotem są roboty budowlane, to nie może być krótszy niż 14 dni (od zamieszczenia). Jeżeli zamówienie jest o wartości równej lub większej niż progi unijne, to zamawiający ustala, co najmniej 40-dniowy termin na składanie ofert, który biegnie od momentu przekazania ogłoszenia drogą elektroniczną do Urzędu Oficjalnych Publikacji lub w przypadku przekazania ogłoszenia w inny sposób termin, co najmniej 47-dniowy. Artykuł 43 ust. 3 pozwala w określonym przypadku na skrócenie tych terminów odpowiednio, do co najmniej 22 i 29 dni. Wykonawca wraz ze składaną ofertą, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający zażąda dokumentów na potwierdzenie tego oświadczenia, również te dokumenty.

Po złożeniu oferty przez wykonawcę, następuje tzw. termin związania ofertą. Jest to okres, w którym wykonawca nie może bez konsekwencji zwolnić się z zawarcia umowy, na warunkach, które zostały przedstawione w złożonej przez niego ofercie. Trwa on maksymalnie 30 dni przy zamówieniach o wartości niższej niż progi unijne, maksymalnie 60 dni przy zamówieniach o wartości równej lub wyższej, niż progi unijne oraz maksymalnie 90 dni przy zamówieniach o wartości wyższej niż 10.000.000 EUR dla dostaw lub usług i 20.000.000 EUR dla robót budowlanych. Z ofertą można się zapoznać dopiero po upływie terminu otwarcia ofert, tj. w dniu, w którym upływa termin ich składania. Następnie zamawiający dokonuje oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Gdy to uczyni obowiązuje tzw. okres standstill, czyli czas po wyborze najkorzystniejszej oferty, w którym jeszcze nie można zawrzeć z wykonawcą umowy. Dopiero po upływie tego okresu strony przetargu zwierają umowę i następuje realizacja zamówienia.


1 D. Szczepański, Czy zmieniać umowy po nowelizacji Pzp., Zamówienia Publiczne Doradca 03/2007, str. 31.
2 J.E. Nowicki, Od wszczęcia postępowania do złożenia oferty. Część I., Zamówienia Publiczne Doradca 03/2008, str. 39.
3 R. Pruszkowski Konsekwencje naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień., Zamówienia Publiczne Doradca 01/2012, str. 28.

Piotr Perłowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie wekslowym oraz prawie spółek handlowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button