3. Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony – wadium.

100-bank-notes-bills-2099Wadium to instytucja o dużym znaczeniu w zamówieniach publicznych. Definicji wadium nie znajdziemy w p.z.p. i w tym zakresie należy posłużyć się przepisami k.c.1. Potwierdza to również orzecznictwo SN w wyroku z dnia 24 marca 2011 r.2, w którego uzasadnieniu SN stwierdza, że wadium z p.z.p. należy definiować w taki sam sposób, jak przyjęto to w art 704 k.c. Zgodnie z tym przepisem, jest to określona suma lub zabezpieczenie jej zapłaty, które przystępujący do aukcji lub przetargu (wykonawca) powinien wpłacić lub ustanowić na rzecz jego organizatora (zamawiającego). Zgodnie z dalszymi przepisami k.c., wadium wnosi się w celu zabezpieczenia organizatora (zamawiającego) przed uchylaniem się uczestnika przetargu (wykonawcy) od zawarcia umowy. Jednocześnie, jeżeli organizator przetargu (zamawiający) uchyla się od zawarcia umowy z uczestnikiem (wykonawcą), którego oferta została wybrana, to może on żądać od organizatora przetargu (zamawiającego) podwójnej kwoty wadium albo naprawienia szkody. Konsekwencją nie wniesienia wadium, jest wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 24 ust.2 pkt.2 p.z.p.).

Przepisy p.z.p. uszczegóławiają instytucje wadium w odniesieniu do zamówień publicznych. Zgodnie z art. 45 ust. 1 i 2 p.z.p. wadium jest obligatoryjne tylko przy zamówieniach, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne. Natomiast przy zamówieniach poniżej tych progów, zamawiający może ustanowić obowiązek jego wniesienia. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Zdaniem D. Szczepańskiego3, nie można go wnieść równocześnie ze składaną ofertą, co oznacza, że wadium musi być wniesione wcześniej. Wysokość wadium określa zamawiający, jednak nie może ona przekroczyć 3% wartości zamówienia. Ponadto, jeżeli zamówienie jest zamówieniem uzupełniającym4, to wadium jest w takiej samej wysokości jak było przy zamówieniu podstawowym nawet, jeżeli przekracza ono 3% wartości zamówienia uzupełniającego. Jeżeli zamówienie jest udzielane w częściach lub zamawiający dopuszcza udzielanie ofert częściowych, to wadium powinno być ustalone dla każdej z tych części.

Wadium może być wniesione tylko w formach określonych w p.z.p. Jak słusznie zauważa K. Padrak5, złożenie wadium w innej formie, niż wymienione w ustawie (np. w postaci weksla), niesie za sobą konsekwencje wykluczenia wykonawcy. Należy wziąć jednak pod uwagę, że jeżeli forma wniesienia wadium spełnia wymogi form wymienionych w p.z.p., to wadium jest ważne bez względu na omyłkowo nadaną nazwę dokumentu. Ustawa p.z.p. dopuszcza wniesienie wadium w: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach kasy oszczędnościowo- kredytowej; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; oraz poręczeniach podmiotów, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości6. Zdaniem J.E. Nowickiego7, jeżeli wadium wnoszone jest w pieniądzu, to jego kwota musi znaleźć się na rachunku bankowym zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający, po wyborze oferty najkorzystniejszej, zwraca wadium wszystkim wykonawcom, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana. Wykonawca ten, otrzymuje zwrot wadium niezwłocznie po zawarciu umowy dotyczącej zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli takiego zabezpieczenia żądano).

Zamawiający zatrzymuje wadium w sytuacji, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie złoży dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, iż nie wynika to z przyczyn leżących po jego stronie. Ta sytuacja dotyczy wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu. Ponadto zamawiający może zatrzymać wadium wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, jeżeli: odmówił on podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego; nie wniósł zabezpieczenia wykonania umowy (jeśli było wymagane); zawarcie umowy było niemożliwe z winy wykonawcy.


1 zob. J. Michalski, Wadium w zamówieniach publicznych, dostępny na www: http://www.przetargi.krakow.pl/encyklo/wadium.html
2 Wyrok SN z dnia 24 marca 2011 r. sygn. I CSK 448/10
3 D. Szczepański, Wadium i dokumenty., Zamówienia Publiczne Doradca 01/2007, str. 35.
4 Zamówienia uzupełniające to powtarzające się zamówienia tego samego rodzaju co zamówienie podstawowe. Bez przetargu mogą one być udzielane tylko w określonych w ustawie sytuacjach. Aby udzielić zamówienia uzupełniającego, już w specyfikacji zamówienia podstawowego powinna być przewidziana taka możliwość, a samo zamówienie podstawowe powinno być udzielone w trybie przetargowym. Może to nastąpić tylko w okresie 3 lat od zamówienia podstawowego.
5 K. Padrak, Instytucja wadium na tle przepisów Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych., Zamówienia Publiczne Doradca 11/2008, str. 39.
6 Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2007.42.275 j.t. )
7 J.E. Nowicki, Od wszczęcia postępowania do złożenia oferty. Część II., Zamówienia Publiczne Doradca 04/2008, str. 27.

Piotr Perłowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie wekslowym oraz prawie spółek handlowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button