4. Przetarg ograniczony

Przetarg ograniczony a przetarg nieograniczony.

hand-457335_1280Podstawowa różnica pomiędzy tymi trybami wynika już z definicji przetargu ograniczonego. Odbywa się on w dwóch częściach, z czego pierwsza ma na celu wstępne ograniczenie ilość wykonawców, natomiast druga polega na składaniu ofert oraz wyborze najkorzystniejszej. Do drugiej część zamawiający dopuszcza nie mniej niż pięciu oraz nie więcej niż dwudziestu wykonawców. Ponadto oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa składa się w trybie przetargu ograniczonego wraz z wnioskiem o dopuszczenie do postępowania, natomiast przy przetargu nieograniczonym – wraz z ofertą.

Wszczęcie postępowania w tym trybie następuje w taki sam sposób jak przy przetargu nieograniczonym i ustawa odsyła do stosowania odpowiednich przepisów w tej kwestii. Różnią się jednak terminy zastosowane w obu trybach. W przetargu ograniczonym najpierw stosuje się termin do składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jest to termin nie krótszy niż 7 dni od publikacji w BZP w postępowaniu podprogowym oraz 30 (droga elektroniczna) lub 37 (inny sposób) dni od przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji WE, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne. Różne są także, stosowane w drugiej część przetargu ograniczonego, terminy składania ofert. W przypadku zamówień podprogowych wynoszą one nie krócej niż 7 (dostawy/usługi) lub 14 (roboty budowlane) dni od przekazania zaproszenia do składania ofert, a w przypadku zamówień unijnych – nie krócej niż 40 dni również od przekazania takiego zaproszenia. Do przetargu ograniczonego stosuje się wprost przepisy dotyczące wadium, tj. art. 45 i art. 46 p.z.p.

Piotr Perłowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie wekslowym oraz prawie spółek handlowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button