Prawo weksloweWeksel - ogólnie

Rodzaje weksli

question-423604_1280Prawo wekslowe rozróżnia dokumenty o nazwie weksel trasowany i weksel własny, a także weksel niezupełny w chwili wystawienia, czyli weksel in blanco. Weksel in blanco może być wekslem trasowanym bądź wekslem in blanco. W obrocie gospodarczym spotykane są także określenia jak: weksel kaucyjny, weksel gwarancyjny, weksel komisowy, weksel zwrotny, weksel dyskontowy czy weksel piwniczny.

WEKSEL TRASOWANY

Weksel trasowany, inaczej zwany wekslem ciągnionym lub tratą, jest papierem wartościowym, który zawiera skierowane przez wystawcę do trasata bezwarunkowe, pisemne polecenie zapłaty określonej sumy pieniężnej wskazanej osobie (remitentowi) lub innej osobie, która wykazała się nieprzerwanym szeregiem indosów oraz posiadaniem weksla
w terminie płatności w oznaczonym miejscu i czasie, konstruującym bezwarunkową odpowiedzialność osób, które są na nim podpisane. Ten rodzaj weksli opiera się na konstrukcji przekazu. Zobowiązanie wynikające z weksla trasowanego jest zatem zobowiązaniem dotyczącym trzech podmiotów – wystawcy, remitenta i akceptanta (trasata).

WEKSEL WŁASNY

Weksel własny, zwany również sola, jest papierem wartościowym sporządzonym
w określonej przez prawo wekslowe formie, zawierającym bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy weksla do zapłaty sumy wekslowej określonej w wekslu osobie we wskazanym miejscu i czasie. Zobowiązanie wynikające z weksla własnego jest zobowiązaniem istniejącym pomiędzy dwoma podmiotami – wystawcą i remitentem. W przypadku weksla własnego wystawca nie może być jednocześnie remitentem.

Różnica między wekslem trasowanym a wekslem własnym polega na tym, że
w przypadku weksla własnego wystawca sam zobowiązuje się do zapłaty określonej w treści weksla sumy pieniężnej. W wekslu trasowanym wystawca weksla poleca zapłatę wskazanej osobie, czyli trasatowi, określonej sumy pieniężnej. Po zaakceptowaniu weksla trasat jest bezwarunkowo obowiązany do zapłacenia określonej kwoty. Również na płaszczyźnie konstrukcyjnej widoczne są różnice między wekslem trasowanym i własnym. M. Czarnecki
i L. Bagińska wyróżniają cztery zasadnicze różnice konstrukcyjne pomiędzy wekslem trasowanym i wekslem własnym1:

– brak trasata przy wekslu własnym,

– inne ukształtowanie obowiązku zapłaty sumy wekslowej: polecenie trasatowi bezwarunkowej zapłaty sumy wekslowej na rzecz remitenta lub na jego zlecenie przy wekslu trasowanym i przyrzeczenie bezwarunkowej zapłaty sumy wekslowej na rzecz remitenta lub na jego zlecenie w zakresie weksla własnego,

– inny jest także podmiot będący dłużnikiem głównym: w przypadku weksla trasowanego po jego przyjęciu jest to akceptant, zaś dłużnikiem głównym z weksla własnego jest sam wystawca,

– możliwość kumulowania ról: wystawca może być remitentem lub trasatem, natomiast wystawca weksla własnego nie może być remitentem.

WEKSEL IN BLANCO

Duże znaczenie w obrocie prawnym, w szczególności podczas zawierania umów handlowych, ma weksel niezupełny, często określany in blanco. Jest to weksel zaopatrzony
w podpis wystawcy, jednakże niewypełniony zupełnie. Nie posiada zatem niektórych cech, które są wymagane przez przepisy prawa. Weksel in blanco występuje w obrocie jako niezupełny weksel własny i niezupełny weksel trasowany. Jak już wspomniałam, weksel in blanco jest najczęściej wystawiany, gdy strony zawierają między sobą umowę. Przez wystawienie tego weksla zabezpieczają ewentualne roszczenia, które mogą z niej wyniknąć, jednakże nie są w stanie oznaczyć z góry wysokości roszczenia i terminu płatności.

INNE RODZAJE WEKSLI

Weksel in blanco z uwagi na cel wystawienia często jest określany mianem weksla gwarancyjnego, kaucyjnego albo depozytowego. Weksel gwarancyjny udzielany jest na zabezpieczenie prawidłowego wykonania kontraktu lub spłaty przyznanych kredytów. Weksel kaucyjny zastępuje złożenie kaucji w gotówce. Weksel depozytowy nie jest przeznaczony do obiegu i służy jako zabezpieczenie przyszłego spełnienia określonych świadczeń.


1 M. Czarnecki, L. Bagińska, Prawo…, s. 17.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button