Weksle

Weksle

Dla naszych Klientów przygotowujemy sprzeciwy od nakazów zapłaty wydanych w postępowaniach nakazowych z weksli. Przygotowujemy weksle oraz deklaracje wekslowe. Przygotowujemy powództwa w sprawach wekslowych i reprezentujemy naszych Klientów w sądzie.

Read More

Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

Zamawiającym oferujemy pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań w sprawach o udzielenia zamówienia publicznego (na każdym ich etapie), w szczególności: sporządzamy specyfikacje istotnych warunków zamówienia w postępowaniach dotyczących różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego; prowadzimy korespondencję z Wykonawcami; reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz we wszelkich innych postępowaniach, w tym…

Read More

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze płatników w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Reprezentujemy członków organów osób prawnych w sprawach karnoskarbowych. Dla naszych Klientów tworzymy umowy spółek komandytowo-akcyjnych oraz obsługujemy proces ich rejestracji. Usługi z zakresu doradztwa podatkowego świadczone są przez doradców podatkowych.

Read More

Obsługa spółek handlowych

Obsługa spółek handlowych

Dla naszych Klientów tworzymy spółki prawa handlowego (w tym spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne) oraz prowadzimy bieżącą obsługę ich działalności. Sporządzamy analizy dotyczące sytuacji finansowej i prawnej spółek. Pomagamy wspólnikom egzekwować ich prawa. Przygotowujemy oraz prowadzimy czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. Organizujemy działalność zakładowych funduszy świadczeń socjalnych oraz rad…

Read More

Reklamacje towarów i usług

Reklamacje towarów i usług

Klientom prowadzącym przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe oferujemy bieżącą pomoc w obsłudze postępowań reklamacyjnych. Prowadzimy szkolenia dla sprzedawców z zakresu prawa dotyczącego reklamacji. Tworzymy procedury rozpatrywania reklamacji i umowy gwarancyjne dotyczące różnych poziomów obrotu handlowego. Reprezentujemy Sprzedawców i Kupujących w postępowaniach sądowych.

Read More

Sprawy o zapłatę

Sprawy o zapłatę

Dla naszych Klientów prowadzimy: negocjacje z kontrahentami, sprawy sądowe o zapłatę za towary i usługi oraz postępowania egzekucyjne (we współpracy z renomowanymi kancelariami komorniczymi). Mamy doświadczenie tak w prowadzeniu spraw o wielomilionowej wartości przedmiotu sporu, jak i organizowaniu kampanii postępowań uproszczonych i elektronicznych. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach upadłościowych. Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw…

Read More

Reprezentowanie Klientów z UE na terenie Rosji i Ukrainy

Reprezentowanie Klientów z UE na terenie Rosji i Ukrainy

Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem interesów przedsiębiorców z UE na terenie Rosji i Ukrainy. Polega to w szczególności na reprezentowaniu w kontaktach handlowych oraz prowadzeniu spraw sądowych we współpracy z rosyjskimi i ukraińskimi kancelariami. Prowadzimy wszystkie rodzaje spraw. Mamy duże doświadczenie w ściąganiu należności od kontrahentów z terenu Rosji i Ukrainy.

Read More

Tworzenie regulaminów oraz obsługa ZFŚS

Tworzenie regulaminów oraz obsługa ZFŚS

Dla naszych Klientów tworzymy regulaminy z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych. Doradzamy komisjom socjalnym w sprawach związanych ze stosowaniem przepisów ustawy o ZFŚS oraz zapisów regulaminów. Obsługujemy kontrole ZUS oraz prowadzimy sprawy sądowe dotyczące świadczeń wypłacanych z ZFŚS.

Read More