5. Zamówienie z wolnej ręki

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Zawarcie umowy oraz jej późniejsze zmiany.

contract-1229858_1280W procedurze udzielania zamówień w trybie z wolnej ręki, zgodnie z art. 68 ust. 2 p.z.p., wykonawca najpóźniej w momencie zawarcia umowy, obowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków do udziału w postępowaniu. Gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza wysokość progów unijnych, to oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków, wykonawca składa również dokumenty potwierdzające ich spełnienie. Zdaniem J. Jerzykowskiego1, mając na względzie zasady wykładni systemowej, wykonawca nie tylko oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, ale także, że nie zachodzą przyczyny do jego wykluczenia.

Zamawiający zawiera z wykonawcą umowę, po dojściu do porozumienia we wszystkich istotnych kwestiach poruszanych w negocjacjach. Doktryna2 jest zgodna, że nie obowiązuje tutaj tzw. okres standstill, czyli czas, w którym po wyborze oferty nie można zawrzeć umowy. W opinii H. Olszowskiej3, umowa powinna być zawarta wręcz niezwłocznie po przeprowadzeniu negocjacji i uzyskaniu od wykonawcy wymaganych oświadczeń (przy zamówieniach unijnych, także dokumentów).

Do niedawna, wątpliwości budziła możliwość zmiany umowy zawartej w trybie zamówienia z wolnej ręki. Jednak UZP w sposób wyraźny stwierdził4, że błędnym jest pogląd, w którym zmiana takiej umowy byłaby niedopuszczalna. Argumentował to tym, że nie można wskazać racjonalnego uzasadnienia, iż wyłącznie umowy zawarte w trybie z wolnej ręki nie mogą podlegać zmianie, gdyż są one umowami w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego, zawieranymi po przeprowadzeniu postępowania o jego udzielenie w trybie przewidzianym przez p.z.p. Jednocześnie UZP zwraca uwagę5, że gdy dokonuje się zmian przedmiotowych w umowie, należy każdorazowo badać czy wciąż istnieją przesłanki, które uzasadniają zawarcie umowy w trybie z wolnej ręki.


1 W. Dzierżanowski, Prawo…, komentarz do art. 68.
2 R. Szostak, Prawo zamówień publicznych po nowelizacji., Zamówienia Publiczne Doradca 09/2008., str. 4.; H. Olszowska, Wątpliwy obowiązek informacyjny., Zamówienia Publiczne Doradca 04/2008, str. 70.
3 H. Olszowska, Tamże.
4 Urząd Zamówień Publicznych, Dopuszczalność…
5 Urząd Zamówień Publicznych, Tamże.

Piotr Perłowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie wekslowym oraz prawie spółek handlowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button