2. Postępowanie - ogólne

Środki ochrony prawnej.

clause-684509_1280W celu zapewnienia wykonawcom oraz innym podmiotom w jak najpełniejszym stopniu przestrzegania zasad uczciwej konkurencji oraz zagwarantowania, że postępowania dotyczące zamówień publicznych przeprowadzane będą zgodnie z literą prawa, ustawodawca wprowadził dwa środki ochrony prawnej: odwołanie oraz skargę do Sądu Okręgowego. Do 2010 roku, oprócz powyższych środków istniała możliwość złożenia protestu bezpośrednio u zamawiającego, jednak nowelizacja p.z.p. z grudnia 2009 roku1 całkowicie zlikwidowała postępowanie protestacyjne oraz wprowadziła szereg zmian w zakresie środków ochrony prawnej. Podmiotami, które w obowiązującym stanie prawnym korzystają z ochrony są wykonawcy, uczestnicy konkursów, oraz inne podmioty, które miały interes prawny w uzyskaniu zamówienia, lub poniosły/mogły ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów p.z.p przez zamawiającego.

Odwołanie jest środkiem ochrony prawnej, który wnosi się do KIO w formie pisemnej lub elektronicznej2. Odwołanie można wnosić na czynności zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego niezgodne z przepisami ustawy lub na zaniechania czynności, które zgodnie z p.z.p zamawiający powinien podjąć. Ponadto przy zamówieniach, których wartość nie osiągnęła progów unijnych, możliwość złożenia odwołania jest ograniczona tylko do niektórych czynności zamawiającego. W przypadku czynności, na którą nie przysługuje odwołanie, wykonawca lub uczestnik konkursu może jedynie poinformować zamawiającego o niezgodności jego postępowania z prawem, jednakże nie otwiera mu to możliwości zastosowania innych środków ochrony prawnej. Odwołanie jest rozpatrywane w składzie jednoosobowym. W razie niepowodzenia w postępowaniu odwoławczym do KIO, dalszą ścieżką dla odwołującego się będzie skarga do Sądu Okręgowego.

Skargę do sądu wnosi się w terminie 7 dni od doręczenia orzeczenia KIO, do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby lub miejsc zamieszkania zamawiającego. Skarga jest rozpatrywana niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie miesiąca. Na orzeczenie sądu nie przysługuje wnoszącemu skarga kasacyjna, jednak kasację może wnieść w terminie 6 miesięcy Prezes UZP.


1 Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2009.223.1778).
2 Musi ono być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Piotr Perłowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie wekslowym oraz prawie spółek handlowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button