2. Postępowanie - ogólne

Strony postępowania – Wykonawca

Zgconstruction-759298_1280odnie z definicją ustawową, wykonawca to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Dodatkowo, w ustawie można znaleźć doprecyzowanie warunków udziału w zamówieniu (art. 22 ust. 1 p.z.p.), które można uznać za katalog cech niezbędnych, żeby podmiot był wykonawcą w konkretnym (gdyż większość z nich, zależna jest od przedmiotu zamówienia, a ich konkretyzacja następuje w opisie sposobu oceny warunków dopuszczenia do udziału w zamówieniu znajdujących się w ogłoszeniu) postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego1. Ustawa wymienia je w sposób następujący:

1)posiadanie odpowiednich uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy wymagają ich posiadania” – jest to jedyna przesłanka, którą można uznać za w pełni obiektywną, jako że nie zależy, od sposobu oceny warunków dopuszczenia do udziału w zamówieniu. Chodzi w niej przede wszystkim o posiadanie odpowiednich koncesji, licencji i zezwoleń, gdy prawo przewiduje taki obowiązek;

2)posiadanie wiedzy i doświadczenia” – posiadanie wiedzy oznacza znajomość metod wykonania zamówienia, a także umiejętność posługiwania się technologią niezbędną do jego wykonania. Posiadanie doświadczenia, to zbiór pewnych umiejętności nabytych we wcześniejszej praktyce, które mogą okazać się niezbędne do wykonania zamówienia. Jak celnie zauważa M. Stachowiak doświadczenie to nie jest ograniczone do prac na rzecz sektora publicznego lub na określonym terytorium. Ważne jest wykonywanie określonych czynności i możliwość wykazania tego.2;

3)dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia” – należy to rozumieć jako posiadanie odpowiedniego sprzętu do wykonania zamówienia (np. maszyny czy inne urządzenia) lub możliwości użycia takiego sprzętu, a także możliwość dysponowania osobami, które posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności, a czasami też wymagane prawem zezwolenia do wykonania zamówienia3;

4)znajdowanie się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej” – sytuacja finansowa, powinna być tu rozumiana jako posiadane środki finansowe niezbędne do wykonania zamówienia, natomiast sytuacja ekonomiczna oznacza zbiór rożnych czynników ekonomicznych, mogących mieć wpływ na wykonanie zamówienia. Jak zauważył Zespół Arbitrów w wyroku z dnia 23 marca 2005 r.4 dodatni wynik finansowy (tj. generowanie zysku) nie może być jedynym czynnikiem branym pod uwagę przy ocenie odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ustawodawca, daje zamawiającemu jeszcze jeden instrument umożliwiający ograniczenie ilości wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 22 ust. 2 p.z.p., może on zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udział w postępowaniu mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych, stanowią osoby niepełnosprawne. Przepis ten ma na celu wspieranie polityki społecznej, poprzez zwiększenie atrakcyjności zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wykonawcy mogą występować o udzielenie zamówienia wspólnie – taką sytuację przyjęto nazywać konsorcjum. Można je definiować jako zrzeszenie kilku podmiotów gospodarczych, mające za zadanie osiągnięcie określonego celu gospodarczego. Konsorcjum powstaje poprzez podpisanie, nienazwanej w k.c., umowy konsorcjum. Najczęściej jest ono zawierane tymczasowo i po osiągnięciu zamierzonego celu ulega rozwiązaniu, przez co jego budowa jest bardzo podobna do budowy umowy spółki cywilnej. Zgodnie z p.z.p., Konsorcjum ustanawia pełnomocnika do reprezentowania go w postępowaniu, a zamawiający może żądać dostępu do umowy konsorcjum przed rozpoczęciem postępowania.5

Wykonawca może zostać wykluczony z postępowania tylko w przypadku zajścia określonej w ustawie przyczyny (katalog wyłączeń znajduje się w art. 24 p.z.p.). Zamawiający musi powiadomić takiego wykonawcę o wykluczeniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Oferta złożona przez takiego wykonawcę, uznawana jest wtedy za odrzuconą.


1 zob. W. Dzierżanowski, Prawo…, komentarz do art. 22.
2 zob. Tamże, komentarz do art. 22.
3 zob. W. Dzierżanowski, Prawo…, komentarz do art. 22.
4 Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 23 marca 2005 r., Sygn. akt UZP/ZO/0-500/05.
5 zob. W. Dzierżanowski, Prawo…, komentarz do art. 23.

 

Piotr Perłowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie wekslowym oraz prawie spółek handlowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button