2. Postępowanie - ogólne

Strony postępowania – Zamawiający

write-593333_1280Żeby w ogóle można było mówić o zamówieniu publicznym, muszą wystąpić dwa podmioty, nazwane w ustawie p.z.p. „zamawiającym” oraz „wykonawcą”. Podmioty te łączy stosunek cywilnoprawny, tzn. są one sobie równe i żadna ze stron nie może wpływać władczo na drugą.

Zgodnie z definicją ustawową, przez zamawiającego należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy. Definicję tą następnie rozwija art. 3 p.z.p., który wymienia katalog podmiotów objętych ustawą:

1) jednostki sektora finansów publicznych, a także państwowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (art. 3 ust. 1 pkt. 1 i 2 p.z.p.) oraz ich związki (art. 3 ust. 1 pkt. 3a p.z.p.);

2) inne osoby prawne utworzone w szczególnym celu zaspakajania potrzeb o charakterze powszechnym nie mających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli jednostki sektora finansów publicznych finansują je w ponad 50%, lub posiadają połowę udziałów/akcji, lub sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego (art. 3 ust. 1 pkt. 3 p.z.p.) oraz ich związki (art. 3 ust. 1 pkt. 3a p.z.p.);

3) podmioty inne niż wymienione w lit. a-b, gdy zamówienie jest udzielane w celu wykonania jednego z rodzajów działalności sektorowej i spełniona jest jedna z następujących przesłanek (art. 3 ust. 1 pkt. 4 p.z.p.):

A) działalność ta jest wykonywana na podstawie praw szczególnych lub wyłącznych1,

B) podmioty wymienione w lit. a-b pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot wywierają na nie dominujący wpływ; inne podmioty, jeśli łącznie zachodzą następujące okoliczności (art. 3 ust.1 pkt.5 p.z.p.) :

a) ponad 50% wartości udzielonego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych;

b) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 pkt. 8;

c) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane określone w art. 3 ust.1 pkt. 5. lit. c p.z.p.;

4) podmioty, którym udzielono koncesji na roboty budowlane, w zakresie, w jakim udzielają zamówienia w celu jej wykonania (art. 3 ust.1 pkt. 7 p.z.p.).

Tylko te podmioty, które spełniają warunki wymienione powyżej mogą być zamawiającym w rozumieniu ustawy p.z.p. Podstawowym zadaniem zamawiającego jest przygotowanie oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z przepisami, zamawiający może to powierzyć pełnomocnikowi. P.z.p. wyróżnia dwie kategorie pełnomocników: własną jednostkę organizacyjną (następuje wtedy delegacja przez kierownika zamawiającego, uprawnień do przeprowadzenia postępowania) lub osobie trzeciej [wtedy w przypadku przekroczenia progu stosowania przepisów ustawy (14.000 Euro dla zamówień klasycznych), podmiot taki powinien zostać wybrany w drodze przetargu2].

Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania, odpowiada kierownik zamawiającego (osoba lub organ, która zgodnie z obowiązującymi przepisami/statutem/umową jest uprawniona do zarządzania zamawiającym z wyłączeniem pełnomocników) oraz inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu.

W p.z.p. można się też spotkać z określeniem „centralny zamawiający”(CZ). Jest to organ administracji rządowej albo jednostka organizacyjna podległa takiemu organowi lub przez niego nadzorowana, której Prezes Rady Ministrów nadaje uprawnienia do przygotowywania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, do udzielania zamówień oraz do zawierania umów ramowych na potrzeby zamawiających z administracji rządowej, jeżeli zamówienie jest związane z działalnością więcej niż jednego zamawiającego. W Polsce ta instytucja nie znalazła szerszego zastosowania. Prezes Rady Ministrów określa zasady współpracy pomiędzy CZ a zamawiającymi. Według Łukasza Korba3 (zastępcy dyrektora Biura Urzędu Zamówień Publicznych), w praktyce taka współpraca składa się z następujących etapów:

(1) przekazanie CZ przez zamawiających informacji o planowanych zamówieniach, wielkości budżetów oraz terminach;

(2) analiza i pogrupowanie przez CZ zebranych danych;

(3) mając na uwadze dane wskazane powyżej, CE przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego lub dążące do umowy ramowej. Łukasz Korba twierdzi, że w związku ze „skonsolidowaną skalą zamówienia, warunki umowy będą korzystniejsze od uzyskanych na poziomie pojedynczego zamawiającego.”;

(4) nabycie przez zamawiających dóbr zgodnie z potrzebami przedstawionymi w danych przekazanych CZ.


1 Prawami szczególnymi lub wyłącznymi są prawa przyznane w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej, polegające na zastrzeżeniu wykonywania określonej działalności dla jednego lub większej liczby podmiotów, jeżeli spełnienie określonych odrębnymi przepisami warunków uzyskania takich praw nie powoduje obowiązku ich przyznania (art.3 ust. 2 p.z.p.)2 zob. W. Dzierżanowski, Prawo…, komentarz do art. 153 Ł. Korba, Centralny Zamawiający w Prawie zamówień publicznych, 2008, Dostępne na www: http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,5030406.html

Piotr Perłowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie wekslowym oraz prawie spółek handlowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button