201611.21
0
0

Dochodzenie roszczeń wekslowych przed sądem polubownym.

W najnowszej doktrynie szeroko dyskutowany jest problem możliwości poddania sporu z weksla pod rozstrzygnięcie sądu polubownego.1 Początkowo orzecznictwo, z uwagi na rygoryzm odpowiedzialności wekslowej, wyłączało możliwość poddania spraw wekslowych kognicji sądów arbitrażowych.2 Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 9 lipca 1996 roku stwierdził, że „istota zobowiązania wekslowego wymyka się spod możliwości objęcia go…

201611.21
0
0

Postępowanie sądowe po wniesieniu zarzutów.

Po skutecznym wniesieniu zarzutów przez pozwanego sąd zarządza doręczenie powodowi pisma z zarzutami wraz z wezwaniem na rozprawę, której przedmiotem jest rozpoznanie zarzutów pozwanego i ewentualnych dodatkowych twierdzeń powoda. W judykaturze utrwalony jest pogląd, zgodnie z którym w postępowaniu nakazowym po wniesieniu zarzutów od nakazu zapłaty dopuszczalne jest powoływanie się na podstawę faktyczną i prawną,…

201611.21
0
0

Koszty sądowe w sprawach wekslowych.

Niewątpliwą zaletą dochodzenia roszczeń z weksla w postępowaniu nakazowym są jego koszty. Zgodnie z treścią art. 19 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w pozwach skierowanych do postępowania nakazowego pobiera się jedynie czwartą część opłaty stosunkowej. Poza tym opłata ta nie może być mniejsza niż 30 zł i nie większa niż 100 000 zł. Postępowanie…

201611.21
0
0

Zbieg postępowania nakazowego z postępowaniem uproszczonym.

W przypadku dochodzenia roszczeń z weksla zakresy uregulowanych w k.p.c. postępowań odrębnych, tj. postępowania nakazowego na podstawie weksla i postępowania uproszczonego, mogą się krzyżować. W myśl art. 5051 pkt 1 k.p.c., główną przesłanką postępowania uproszczonego jest dochodzenie roszczenia, wynikającego z umowy, gdzie wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000,00 PLN. W tym miejscu należy postawić pytanie,…

201607.25
0
0

Zarzuty subiektywne.

Zarzuty subiektywne mają zastosowanie jedynie w stosunku do oznaczonego wierzyciela, albowiem są oparte na stosunkach osobistych z konkretnym wierzycielem wekslowym. W literaturze wyróżnia się m.in.: zarzuty związane z czynnością prawną będącą podstawą wręczenia weksla, dotyczące samego wręczenia weksla, podpisu z grzeczności, pozorności indosu, prolongaty, potrącenia, zrzeczenia się roszczenia przez wierzyciela lub zawarcia ugody albo związane…

201607.25
0
0

Zarzuty obiektywne.

Zarzuty obiektywne to takie, które wynikają z treści weksla, a które powodują nieważność zobowiązania. Przykładem może być między innymi: brak zdolności wekslowej oraz zdolności do działań wekslowych, zarzut braku formy i nieautentyczności podpisu oraz braku protestu lub spóźnionego protestu, zarzut zmiany tekstu weksla, zarzut przedawnienia. Mianem zarzutów obiektywnych (bezwzględnych, in rem) określa się zarzuty wynikające…

201607.25
0
0

Pojęcie zarzutów od nakazu zapłaty.

Dłużnik wekslowy może kierować zastrzeżenia, zwane zarzutami, przeciwko żądaniom zapłaty przez posiadacza weksla. Należy podkreślić, że zarzutów wekslowych nie można utożsamiać z zarzutami będącymi środkiem zaskarżenia od nakazu zapłaty wydanego przez sąd. Przed roszczeniami powoda pozwany może bronić się wszelkimi dopuszczalnymi zarzutami wekslowymi. W pierwszej kolejności należy podkreślić, że wniesienie przez pozwanego zarzutów nie skutkuje…

201606.25
0
0

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

Sąd wyda nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli pozew odpowiada wymogom formalnym, został należycie opłacony, a dołączony do niego weksel i pozostałe dokumenty udowadniają całość dochodzonego przez powoda roszczenia. W myśl art. 491 § 1 k.p.c. pozwany jest zobowiązany zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść zarzuty w terminie dwóch tygodni od dnia…

201606.25
0
0

Dochodzenie roszczeń z weksla in blanco.

Dochodzenie roszczeń z weksla in blanco może budzić wątpliwości związane z ciężarem dowodu w zakresie, w jakim jego posiadacz był uprawniony go uzupełnić. Co do zasady, dotyczy to kwoty, która ma być wpisana na wekslu zgodnie z deklaracją wekslową. Bezdyskusyjny jest fakt, iż to na dłużniku wekslowym spoczywa przedstawienie dowodu niezgodnego z porozumieniem wekslowym uzupełnienia…

201606.25
0
0

Skutki wydania nakazu zapłaty na podstawie weksla.

W myśl art. 492 § 1 k.p.c., z chwilą wydania nakaz zapłaty jest tytułem zabezpieczenia, wykonalnym bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Ponadto, zgodnie z regulacją zawartą w art. 492 § 3 k.p.c. nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia, przy czym w…