201604.05
0
0

Przetarg ograniczony a przetarg nieograniczony.

Podstawowa różnica pomiędzy tymi trybami wynika już z definicji przetargu ograniczonego. Odbywa się on w dwóch częściach, z czego pierwsza ma na celu wstępne ograniczenie ilość wykonawców, natomiast druga polega na składaniu ofert oraz wyborze najkorzystniejszej. Do drugiej część zamawiający dopuszcza nie mniej niż pięciu oraz nie więcej niż dwudziestu wykonawców. Ponadto oświadczenia, dokumenty i…

201604.05
0
0

Przetarg ograniczony – ogólny zarys.

Przetarg ograniczony, jest trybem udzielania zamówienia publicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a następnie tylko część z nich jest zapraszana przez zamawiającego do składania ofert. Przetarg ograniczony, jest trybem stosowanym rzadko, bo tylko 0,64%1 zamówień w roku 2011, zostało udzielonych przy jego…

201604.05
0
0

Przetarg nieograniczony – wadium.

Wadium to instytucja o dużym znaczeniu w zamówieniach publicznych. Definicji wadium nie znajdziemy w p.z.p. i w tym zakresie należy posłużyć się przepisami k.c.1. Potwierdza to również orzecznictwo SN w wyroku z dnia 24 marca 2011 r.2, w którego uzasadnieniu SN stwierdza, że wadium z p.z.p. należy definiować w taki sam sposób, jak przyjęto to…

201604.05
0
0

Przetarg nieograniczony – postępowanie

Pierwszym etapem udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, jest przygotowanie procedury zamówieniowej, oszacowanie wartości zamówienia, a także w przypadku zamówień o wartości równej lub wyższej od progów unijnych, obligatoryjne powołanie komisji przetargowej. Taka komisja, działa jako organ pomocniczy przy kierowniku zamawiającego, a jej podstawowym zadaniem jest ocena spełnienia przez wykonawców warunków do udziału w postępowaniu…

201604.05
0
0

Przetarg nieograniczony – ogólny zarys.

Przetarg nieograniczony jest podstawowym i najczęściej używanym trybem udzielania zamówień publicznych. W roku 2011 w tym trybie udzielono w Polsce ponad 82,07% zamówień publicznych, co w porównaniu z rokiem 2010 (77.94%) jest znacznie lepszym wynikiem1. W mojej opinii, ustawodawca oraz zamawiający, powinni dążyć do jak najczęstszego stosowania tego trybu, gdyż zapewnia on w największym stopniu…