5. Zamówienie z wolnej ręki

Tryb z wolnej ręki a usługi niepriorytetowe.

pliers-855720_1280Artykuł 5 ust. 1a p.z.p. w przypadku udzielania zamówień niepriorytetowych, pozwala na zastosowanie trybu negocjacji bez ogłoszenia lub trybu z wolnej ręki, także w innych uzasadnionych przypadkach, niż te które są wymienione w art. 62 ust.1 i art. 67 ust.1 p.z.p. Będą to w szczególności sytuacje, gdy zastosowanie innego trybu skutkowałoby:

a) naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków;

b) naruszeniem zasad dokonywania wydatków w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań;

c) poniesieniem straty w mieniu publicznym;

d) uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań.

Jak zauważa A. Biegańska1, sytuacje wyżej wskazane mają charakter katalogu otwartego, a więc zamawiający może powołać się także na inne, niż wyszczególnione w art. 5, ust. 1a p.z.p. okoliczności, które jego zdaniem, są uzasadnionymi przypadkami do użycia trybu negocjacji bez ogłoszenia lub trybu z wolnej ręki.

Wskazane w art. 5 ust. 1a p.z.p. okoliczności są tylko przykładowo wymienione, jednakże ze względu na ich częste zastosowanie zostaną one omówione poniżej .

a) Jeżeli chodzi o naruszeniu zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków wystarczy, że wydatek nie będzie spełniał choćby jednego z tych warunków (np. będzie niecelowy, ale oszczędny i efektywny), żeby zastosować tryb z wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia. Zdaniem M. Stachowiak2 wydatek niecelowy, to wydatek zbędny (niepotrzebny), wydatkiem nieoszczędnym będzie wydatek nadmierny w stosunku do otrzymywanego dobra, natomiast wydatek nieefektywny, to wydatek nie przynoszący oczekiwanego efektu.

b) Przez naruszenie zasad dokonywania wydatków w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, należy rozumieć możliwość naruszenia terminów lub wysokości wydatków, które wynikają z wcześniej zawartej umowy (zobowiązania) z osobą trzecią (czyli nie z wykonawcą usług niepriorytetowych), z którą w jakiś sposób wiąże się zamówienie na usługi niepriorytetowe.

c) W. Dzierżanowski3, ponieważ legalna definicja straty nie występuje ani w p.z.p., ani w k.c., uważa za nieuzasadnione stosowanie jej cywilistycznego znaczenia wytworzonego przez doktrynę. W jego przekonaniu, za stratę trzeba tutaj uznać zarówno uszczerbek w mieniu czy uszczuplenie praw, jak i zmniejszenie wartości (czyli strata w rozumieniu przepisów o rachunkowości).

d) Uniemożliwienie terminowej realizacji zadań oznacza, że nie mogą być zachowane terminy, które ustawa p.z.p. przewiduje dla innych trybów, czyli wymagane jest na tyle szybkie działanie, że skorzystanie z pozostałych trybów, obiektywnie uniemożliwiłoby wykonywanie zadań zamawiającego.4

Zgodnie z wyjaśnieniami UZP5, za inny uzasadniony przypadek, należy uznać sytuację, gdy zastosowanie trybu z wolnej ręki oraz trybu negocjacji bez ogłoszenia, można oprzeć na obiektywnych racjach oraz wytłumaczyć odpowiednimi argumentami i dowodami, które uzasadniają takie postępowanie zamawiającego. A contrario, zamawiający do zastosowania zamówienia z wolnej ręki w innych uzasadnionych przypadkach, nie może się powołać na swoje subiektywne odczucia czy twierdzenia nie poparte dowodami. Zdaniem UZP6, niewystarczające jest wskazanie korzyści płynących z zastosowania trybu z wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia, a zamawiający powinien ponadto wykazać powstanie skutków niekorzystnych, gdyby zastosowany został inny tryb.

W. Dzierżanowski7 twierdzi, że w przypadku usług niepriorytetowych, tryb z wolnej ręki oraz tryb negocjacji bez ogłoszenia są równoprawne. Oznacza to, że samo wykazanie wystąpienia „uzasadnionego przypadku”, pozwala zamawiającemu na zastosowanie jakiegokolwiek z tych trybów, bez tłumaczenia swojego wyboru. Jak zauważa UZP8, trybów tych należy używać przy uwzględnieniu zasady proporcjonalności, czyli powinny być one stosowane tylko w takim zakresie, w jakim nie jest możliwe osiągniecie tych samych celów, przy użyciu trybów bardziej konkurencyjnych.

Usługi prawnicze, które polegają „na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego lub jeżeli wymaga tego ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa”, korzystają ze szczególnych złagodzeń dotyczących wyboru trybu ich udzielenia, gdyż nie jest przy nich wymagane do udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub z wolnej ręki, spełnienie przesłanek z art. 62 ust. 1 i art. 67 ust.1 p.z.p. oraz wykazanie innego „uzasadnionego przypadku”. Jest to jedyny wyjątek od zasady z art. 5 ust. 1a p.z.p., który został wprowadzony w celu ochrony interesów Skarbu Państwa.


1 A. Biegańska, Na pytania Czytelników odpowiada Alicja Biegańska., Monitor Zamówień Publicznych 11/2010, str. 54.
2 W. Dzierżanowski, Prawo…, komentarz do art. 5.
3 W. Dzierżanowski, Usługi niepriorytetowe. Przesłanki korzystania z art. 5 ust. 1a., Zamówienia Publiczne Doradca 07/2010, str. 35.
4 W. Dzierżanowski, Prawo…, komentarz do art. 5.
5 Urząd Zamówień Publicznych, Zamówienia…
6 Urząd Zamówień Publicznych, Zamówienia…
7 W. Dzierżanowski, Usługi…
8 Urząd zamówień publicznych, Wytyczne…

Piotr Perłowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie wekslowym oraz prawie spółek handlowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button