5. Zamówienie z wolnej ręki

Tryb z wolnej ręki w zamówieniach sektorowych.

dangerous-1282330_1280Zamówienia sektorowe są specjalnym rodzajem zamówień publicznych, które mogą być udzielane wyłącznie przez podmioty określone w art. 132 ust. 1 p.z.p.1 i tylko w celu wykonywania określonych w tym przepisie rodzajów działalności2. Do zamówień sektorowych stosuje się ustawę p.z.p., jeżeli ich wartość jest równa lub przekroczy progi unijne, tj. w przypadku zamówień sektorowych 400.000 EUR dla dostaw i usług oraz 5.000.000 EUR dla robót budowlanych. Przepis art. 134 ust. 6 p.z.p. określa przesłanki zastosowania trybu z wolnej ręki przy tego rodzaju zamówieniach, które częściowo różnią się od przesłanek znanych z art. 67 ust. 1 p.z.p. stosowanego do zamówień klasycznych. Zgodnie z powyższym, tryb z wolnej ręki w zamówieniach sektorowych zamawiający może zastosować, jeżeli :

a) zachodzą okoliczności zawarte w art. 67 ust. 1 p.z.p., z wyłączeniem przesłanek dotyczących zamówień uzupełniających oraz zamówień udzielanych przez placówkę zagraniczną lub jednostki wojskowe poza granicami Polski;

b) w związku z trwającymi przez bardzo krótki okres szczególnie korzystnymi okolicznościami, dzięki którym możliwe jest udzielenie zamówienia po cenie znacząco niższej od cen rynkowych;

c) udziela zamówień uzupełniających na roboty budowlane i dostawy, jednak z pewnymi różnicami z stosunku do tych opisanych w art. 67 ust. 1, pkt. 6 i 7 p.z.p.

Ad a) Wyłączenie zamówień uzupełniających z katalogu przesłanek zamówienia z wolnej ręki, spowodowane jest ich odrębną regulacją przy zamówieniach sektorowych, która zostanie opisana poniżej. Drugie wyłączenie, dotyczące zamówień udzielanych przez placówki zagraniczne lub jednostki wojskowe znajdujące się poza granicami polski, wynika z ich podprogowego charakteru. Zgodnie z art. 67 ust. 1, pkt. 10 i 11 p.z.p. mogą one być udzielane wyłącznie na zamówienia poniżej progów unijnych, a jako, że o zamówieniu sektorowym można mówić dopiero, kiedy wartość przedmiotu zamówienia jest równa lub większa od tych progów, to wyłączenie ich wydaje się być logiczne3.

Ad b) Jest to całkowicie nowa przesłanka udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki, z której zamawiający może skorzystać wyłącznie przy zamówieniach sektorowych. Jak zauważa J. Jerzykowski4, pozwala ona na wykorzystanie bardzo krótko trwającej promocji, pozwalającej udzielić zamówienia po znacznie niższych cenach, niż panujące w przeciętnych warunkach rynkowych.

Ad c) Zamówienia uzupełniające przy zamówieniach sektorowych zostały uregulowane w odmienny sposób, niż jak ma to miejsce w art. 67 ust.1, pkt 6 i 7 p.z.p. W zamówieniach sektorowych ich przedmiotem mogą być wyłącznie roboty budowlane i dostawy. Usługi nie zostały wymienione w art. 134 ust 6, pkt 3 i 4 p.z.p., a jako, że przesłanki stosowania trybu z wolnej ręki trzeba interpretować w sposób ścisły oznacza to, że zamówienia uzupełniające nie mogą być udzielane na dostawy5. Przy zamówieniach klasycznych, jednym z podstawowych warunków zastosowania zamówień uzupełniających, było udzielenie zamówienia podstawowego w trybie przetargu ograniczonego lub nieograniczonego. W przypadku zamówień sektorowych oprócz trybów przetargowych, ustawodawca zezwala na udzielenie zamówienia podstawowego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, zarówno do robót budowlanych, jak i do dostaw. Wprowadzenie tej zmiany wynika z tego, że tryb negocjacji z ogłoszeniem można w zamówieniach sektorowych stosować tak, jak tryb podstawowy, czyli bez spełnienia przesłanek do jego użycia6. Ostatnią różnicą, jest podwyższenie wysokości progu, do jakiego mogą być udzielane dostawy uzupełniające. W zamówieniach klasycznych było to tylko 20% wartości zamówienia podstawowego, natomiast przy zamówieniach sektorowych, próg ten został podwyższony do 50%.

Jak twierdzi A. Kowalczyk7, choć powyższe przesłanki powinny być traktowane, jako lex specialis w stosunku do udzielania zamówień z wolnej ręki z przyczyn zawartych w art. 67 ust. 1 p.z.p., to przepisy zamówień sektorowych nie modyfikują, czy nie wyłączają pozostałych przepisów p.z.p. Jej zdaniem, w szczególności należy pamiętać o stosowaniu przepisu art. 67 ust. 2 p.z.p., dotyczącego zawiadomienia Prezesa UZP o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki.


1 Była już o tym mowa tutaj.
2 Prawami szczególnymi lub wyłącznymi są prawa przyznane w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej, polegające na zastrzeżeniu wykonywania określonej działalności dla jednego lub większej liczby podmiotów, jeżeli spełnienie określonych odrębnymi przepisami warunków uzyskania takich praw nie powoduje obowiązku ich przyznania (art.3 ust. 2 p.z.p.)
3 zob. A. Kowalczyk, dz. cyt., komentarz do art. 134.
4 W. Dzierżanowski, Prawo…, komentarz do art. 134.
5 zob. A. Kowalczyk, dz. cyt., komentarz do art. 134.
6 W. Dzierżanowski, Prawo…, komentarz do art. 134.
7 A. Kowalczyk, dz. cyt., komentarz do art. 134.

Piotr Perłowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie wekslowym oraz prawie spółek handlowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button