202111.09
0

Czym jest weksel in blanco?

Weksel in blanco (inaczej weksel niezupełny) stanowi dokument, który nie zawiera jeszcze pełnej treści wymaganej przez ustawę lub zamierzonej przez strony, obejmuje jednak podpis dłużnika wekslowego, złożony w zamiarze zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. Obecnie weksel in blanco najczęściej jest wykorzystywany jako forma zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych, przy czym chodzi tu zarówno o wierzytelności istniejące, jak i mogące…

201604.25
0

Tryb z wolnej ręki w zamówieniach sektorowych.

Zamówienia sektorowe są specjalnym rodzajem zamówień publicznych, które mogą być udzielane wyłącznie przez podmioty określone w art. 132 ust. 1 p.z.p.1 i tylko w celu wykonywania określonych w tym przepisie rodzajów działalności2. Do zamówień sektorowych stosuje się ustawę p.z.p., jeżeli ich wartość jest równa lub przekroczy progi unijne, tj. w przypadku zamówień sektorowych 400.000 EUR…