2. Postępowanie - ogólne

Usługi niepriorytetowe.

tools-498202_1280Usługi dzielą się na priorytetowe i niepriorytetowe. Podział ten został wprowadzony do prawa polskiego, poprzez implementacje dyrektyw unijnych. Dotyczy on zarówno zamówień klasycznych jak i zamówień sektorowych. Usługi niepriorytetowe najłatwiej zdefiniować poprzez wskazanie, czym różnią się one od usług priorytetowych. Przy usługach priorytetowych, zamawiający zobowiązany jest do stosowania całości przepisów ustawy p.z.p., natomiast usługi niepriorytetowe to usługi, dla których ustawodawca przewidział złagodzony reżim udzielania zamówień publicznych. Zgodnie z art. 5 p.z.p., usługi niepriorytetowe korzystają z następujących „ułatwień” w stosowaniu ustawy p.z.p.:

1) nie stosuje się do nich przepisów ustawy dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert;

2) zamawiający nie ma obowiązku żądania wadium (jak zauważa L. Bogacz1, jeżeli zamawiający jednak skorzysta z instytucji wadium, to musi wtedy stosować bez wyjątku wszystkie przepisy, które jej dotyczą);

3) zamawiający nie ma obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

4) przy usługach niepriorytetowych nie ma zastosowania art. 91 ust. 3 p.z.p., tj. dotyczący zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy;

5) zamawiający może zastosować tryb negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego i licytacji elektronicznej tak, jakby były trybami podstawowymi, tzn. bez spełnienia przesłanek do ich użycia;

6) zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki także w innych uzasadnionych przypadkach niż określone odpowiednio w art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1 p.z.p.2

Wykaz usług priorytetowych i niepriorytetowych znajduje się w załącznikach do dyrektywy klasycznej i sektorowej oraz w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów3 wydanym zgodnie z art. 2a p.z.p. Usługami niepriorytetowymi są usługi wymienione niżej w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Wykaz usług o charakterze niepriorytetowym4.

Usługi niepriorytetowe

Jak zwraca uwagę UZP5, katalog usług o charakterze niepriorytetowym, jest katalogiem otwartym ze względu na kategorie nr 27 z powyższej tabeli, która nakazuje usługi nienazwane i nieoznaczone odpowiednim kodem CPV, zaliczać do kategorii usług niepriorytetowych.


1 L. Bogacz, Odstępstwa dotyczące usług., Monitor Zamówień Publicznych 06/2006, str. 7.
2 Zagadnienie to omówione zostało tutaj
3 Prawami szczególnymi lub wyłącznymi są prawa przyznane w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej, polegające na zastrzeżeniu wykonywania określonej działalności dla jednego lub większej liczby podmiotów, jeżeli spełnienie określonych odrębnymi przepisami warunków uzyskania takich praw nie powoduje obowiązku ich przyznania (art.3 ust. 2 p.z.p.)
4 Źródło – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym.
5 Urząd Zamówień Publicznych, Zamówienia na usługi o charakterze niepriorytetowym., Monitor Zamówień Publicznych 12/2011, str. 12.

Piotr Perłowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie wekslowym oraz prawie spółek handlowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button