2. Postępowanie - ogólne

Wartość przedmiotu postępowania.

money-1033647_1280Wartość przedmiotu postępowania, jest jednym z najważniejszych ustaleń, jakich dokonuje zamawiający przygotowując postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego. Określa ona czy w ogóle ma zastosowanie ustawa p.z.p., jak będzie wyglądała stosowana procedura, których trybów postępowania można użyć, oraz w jaki sposób należy dokonać publikacji ogłoszenia. Przy zamówieniach na dostawy i usługi, wartością zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalane z należytą starannością. Jeżeli są to usługi lub dostawy powtarzające się, to wartość ustala się na podstawie łącznej wartości zamówień tego samego rodzaju z poprzednich 12 miesięcy, albo łącznej wartości zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w okresie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie. Przy obliczaniu wartości zamówień na roboty budowlane, korzysta się z kosztorysu inwestorskiego oraz planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych. Dodatkowo należy uwzględnić wartość dostaw związanych z wykonywaniem robót budowlanych.

P.z.p. posługujemy się, gdy wartość zamówienia przekracza kwotę 14.000 EUR. Wynika to wprost z przepisu art. 4 pkt. 8 p.z.p., który wyłącza stosowanie ustawy przy zamówieniach o niższej wartości. Jednak przedstawiciele doktryny1 są zgodni, że nadal należy stosować podstawowe zasady wynikające z p.z.p., a w szczególności, że nie można w takich zamówieniach całkowicie wyłączyć konkurencji.

Pomiędzy 14.000 EUR, a progami, od których istnieje obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (tzw. progi unijne), ma zastosowanie procedura uproszczona. Stosowany jest wtedy szereg ułatwień proceduralnych. Zdaniem A. Osieckiego2, do najważniejszych z nich należą m.in.: zamawiający nie muszą przesyłać ogłoszeń do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (art. 11 ust.7 p.z.p.); zamawiający nie są zmuszeni do żądania od wykonawców dokumentów na potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (art. 26 ust. 2 p.z.p.); zamawiający nie muszą żądać od wykonawców wadium (art. 45 ust. 2 p.z.p.); zamawiający nie muszą zawiadamiać prezesa UZP o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia (art. 62 ust. 2 i art. 67 ust. 2 p.z.p.). Ponadto można wymienić brak obowiązku powoływania komisji przetargowej (art. 19 ust. 2 p.z.p.) oraz fakt, że w procedurze uproszczonej odwołanie przysługuje tylko wobec czynności (a)-wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, (b)-opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, (c)-wykluczenia odwołującego, (d)-odrzucenia oferty odwołującego.

W przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza wysokość progów unijnych, to stosujemy procedurę podstawową. Jej najważniejszymi cechami jest obowiązek publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, obowiązkowe wadium oraz komisja przetargowa, brak ograniczeń w odwołaniach oraz dłuższe terminy składania ofert. Progi unijne zostały ustalone w Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej3. Przedstawiają się one następująco:

1) 130.000 EUR dla dostaw i usług oraz 5.000.000 EUR dla robót budowlanych, kiedy zamawiającym jest podmiot z sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych: uczelni, instytucji kultury, instytucji filmowych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, także jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, oraz jednostek nadzorowanych lub założonych przez samorządy terytorialne.

2) 200.000 EUR dla dostaw i usług oraz 5.000.000 EUR dla robót budowlanych, dla podmiotów innych niż w pkt. 1), z wyjątkiem zamawiających sektorowych.

3) 400.000 EUR dla dostaw i usług oraz 5.000.000 EUR dla robót budowlanych, dla zamówień sektorowych.

Niektórzy autorzy4 uważają, że specyficzne dla polskiego systemu zamówień publicznych jest wyróżnienie tzw. procedury zaostrzonej. Jest ona stosowana przy zamówieniach na usługi i dostawy o wartości większej niż 10.000.000 EUR oraz na roboty budowlane o wartości większej niż 20.000.000 EUR. Charakteryzuje się ona obligatoryjną kontrolą wykonywaną przez Prezesa UZP przed zawarciem umowy.


1 E. Cierlica, Małe zamówienia., Monitor Zamówień Publicznych 02/2009, str. 25.
2 R. Zygmunt, A. Osieckiego, Procedura uproszczona, PismoWspólnota” nr 17 z 29 kwietnia 2006r.
3 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U.2011.282.1649)
4 zob. J. Pokrzywniak, Wprowadzenie…, str. 21.

Piotr Perłowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie wekslowym oraz prawie spółek handlowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button