Postępowanie sądowe w sprawach wekslowychPrawo wekslowe

Właściwość sądu w sprawach wekslowych.

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA

Na mocy ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 172, poz. 1804) do regulacji kodeksowej został dodany art. 371 k.p.c., wprowadzający nowy rodzaj właściwości przemiennej. Zgodnie z jej konstrukcją, powództwo przeciwko zobowiązanemu z weksla można wytoczyć przed sąd właściwy ze względu na miejsce płatności. W sytuacji pozwania kilku osób zobowiązanych z weksla, można je łącznie pozwać przed sąd miejsca płatności lub sąd właściwości ogólnej dla akceptanta albo wystawcy weksla. Niemniej jednak, zgodnie z istotą właściwości przemiennej powództwo może być wytoczone także według przepisów o właściwości ogólnej. W takim przypadku, w myśl art. 27 k.p.c., sądem właściwym będzie wówczas sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby dłużnika.

WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA

Do właściwości sądów okręgowych, zgodnie z treścią art. 17 pkt 4 k.p.c., należą sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu jest wyższa niż 75.000 PLN. Wszelkie inne sprawy, nie wchodzące w zakres kognicji sądów okręgowych, są rozpatrywane przez sądy rejonowe. Roszczenie z weksla należy do kategorii roszczeń pieniężnych, w związku z czym podana kwota pieniężna w myśl art.19 § 1 k.p.c., stanowi wartość przedmiotu sporu. Zgodnie z treścią art. 20 k.p.c. do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów żądanych przez powoda obok roszczenia głównego. Suma wekslowa zawarta w treści samego dokumentu stanowi więc wartość przedmiotu sporu.

Należy podkreślić, że wartość przedmiotu sporu ma podwójne znaczenie. Po pierwsze, wartość przedmiotu sporu ma znaczenie dla ustalenia właściwości rzeczowej sądu. Po drugie, jest podstawą ustalania wysokości opłat sądowych od pozwu oraz zarzutów do nakazu zapłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button