201604.05
0

banner-1183407_1280Zgodnie z art. 2 pkt. 5 p.z.p. ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną. Ofertę składa się w formie pisemnej lub, jeżeli zamawiający udzieli zgody, w formie elektronicznej. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający musi się opierać na kryteriach oceny ofert, określonych w s.i.w.z.. Wykonawcy mogą kierować do zamawiającego zapytanie, o wyjaśnienie treści s.i.w.z..

Jeżeli złożono dwie (lub więcej) identyczne oferty w zamówieniu, w którym jedynym kryterium była cena, to zamawiający wzywa wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Natomiast, jeśli cena nie byłaby jedynym kryterium, to zamawiający wybiera ofertę najtańszą. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający ma obowiązek powiadomienia wykonawców, którego z nich ofertę wybrał, a które oferty odrzucił, uzasadniając to prawnie i faktycznie. Ponadto powiadamia, którzy wykonawcy zostali wykluczeni, również to uzasadniając. Należy także poinformować, po upływie jakiego okresu umowa może zostać zawarta (ile trwa tzw. standstill)., przy czym zamawiający zamieszcza informacje o wybranej ofercie i wykonawcy, na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Wymagane pola zostały zaznaczone. *