9lut
Prezes UZP i Krajowa Izba Odwoławcza.

Prezes UZP i Krajowa Izba Odwoławcza.

by Piotr Perłowski  Comments (0)
Prezes UZP jest, zgodnie z art. 152 p.z.p., centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach zamówień publicznych. Bezpośredni nadzór nad Prezesem UZP sprawuje Prezes Rady Ministrów, który także go powołuje i odwołuje. Do obowiązków Prezesa...
9lut
Naczelne zasady zamówień publicznych.

Naczelne zasady zamówień publicznych.

by Piotr Perłowski  Comments (0)
Regulacja zasad udzielania zamówień publicznych znajduje się w art. 7-10 ustawy p.z.p., ponadto są one rozwijane w dalszych przepisach wspomnianej ustawy. Zasady te tworzą podstawy systemu zamówień publicznych, natomiast ich pogwałcenie może wywołać określone skutki...
9lut
Źródła prawa zamówień publicznych.

Źródła prawa zamówień publicznych.

by Piotr Perłowski  Comments (0)
W okresie powojenny problematykę zamówień publicznych początkowo regulowała w Polsce ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych1. Mimo wielu nieścisłości i częstych nowelizacji stanowiła ona istotny etap do zharmonizowania prawa polskiego z...
9lut
Cele prawa zamówień publicznych.

Cele prawa zamówień publicznych.

by Piotr Perłowski  Comments (0)
System zamówień publicznych powstał w związku z potrzebą państwa w zakresie odpowiedniego wydawania środków publicznych. Większość państw, które stoją na wysokim poziomie rozwoju, dokonuje olbrzymich wydatków na zamówienia publiczne. W Polsce, system zamówień publicznych cały...
31sty
Definicja zamówienia publicznego.

Definicja zamówienia publicznego.

by Piotr Perłowski  Comments (0)
Pojęcie zamówienia publicznego zostało zawarte w sposób bezpośredni w art. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (p.z.p.). Zgodnie z tym przepisem, zamówienia publiczne są to umowy odpłatne zawierane...