5. Zamówienie z wolnej ręki

Postępowanie z wolnej ręki.

accountant-1238598_1280Postępowanie w tym trybie jest mało sformalizowane, gdyż zamawiający nie musi ani określać s.i.w.z., ani przejmować się wyborem oferty najkorzystniejszej. Z definicji zamówienia z wolnej ręki, można wytypować kolejne etapy postępowania. W pierwszej kolejności, zamawiający musi ocenić czy w ogóle spełnione są przesłanki jego zastosowania. Jeśli okaże się, że możliwe jest użycie tego trybu, dokonuje on wyboru wykonawcy, by następnie zacząć z nim negocjować warunki przyszłej umowy. Jeżeli dojdą oni do porozumienia, co do wszystkich negocjowanych postanowień, to powinni umowę niezwłocznie podpisać.

Wszczęcie postępowania.

Jak słusznie zauważa J.E. Nowicki1, w trybie z wolnej ręki, postępowanie jest wszczynane poprzez przesłanie wykonawcy zaproszenia do negocjacji. Zgodnie z art. 68 ust.1, zamawiający powinien przekazać wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji, informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, a w szczególności będą to istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy oraz jej ogólne warunki lub jej wzór. Zdaniem R. Szostaka2, chodzi tu o przedstawienie wstępnego projektu, który będzie miał na celu ułatwienie pertraktacji. Ponadto uważa on, że samo zaproszenie do negocjacji nie jest oświadczeniem woli, gdyż jego celem nie jest wywołanie skutków prawnych, a jedynie pełni ono rolę zwykłego zawiadomienia o gotowości do udzielenia zamówienia publicznego. Zaproszenie do negocjacji powinno zawierać wszystkie elementy przedstawione w poniższym wzorze, tj. datę wysłania zaproszenia; oznaczenie wykonawcy, zamawiającego i przedmiotu zamówienia; wyznaczenie czasu i miejsca planowanych negocjacji; wymagania zamawiającego, w szczególności dokładny opis przedmiotu zamówienia; istotne postanowienia, które zamawiający chce zawrzeć w treści przyszłej umowy, określenie czy możliwe jest składanie ofert częściowych lub wariantowych3 oraz przewidywalny termin wykonania zamówienia; na końcu znajduje się podpis kierownika Zamawiającego, jako osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie postępowania.

Wzór 1. Wzór zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki4

zaproszenie do negocjacji

Z postępowania tego powinien być także sporządzony protokół, przechowywany przez zamawiającego przez okres, co najmniej 4 lat od zakończenia postępowania (art. 96-97 p.z.p.).


1 J.E. Nowicki, Tryby udzielania zamówień publicznych., Zamówienia Publiczne Doradca 03/2007, str. 23.
2 R. Szostak, Umowy ramowe po nowelizacji., Zamówienia Publiczne Doradca 05/2007, str. 22.
3 W moim przekonaniu jest to nieprecyzyjne określenie zawarte w poniższym wzorze, gdyż wykonawca nie składa w tym trybie ofert, a jedynie negocjuje warunki przyszłej umowy, a więc trzeba w związku z tym przyjąć, że chodzi o możliwość przyjęcia zamówienia tylko w części lub wykonania zamówienia na innych warunkach, niż określone przez zamawiającego.
4 Autor Zbigniew Bonarski. Źródło – serwis LEX On-line

Piotr Perłowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie wekslowym oraz prawie spółek handlowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button