Prawo weksloweZarzuty od nakazu zapłaty

Zarzuty dotyczące weksla in blanco.

book-learning-letters-2900W przypadku weksla in blanco zarzutem jest wypełnienie weksla niezgodnie z porozumieniem wekslowym, o którym mowa w art. 10 PrWeksl, oraz zarzut wręczenia weksla jako weksla gwarancyjnego lub kaucyjnego wyłącznie dla zabezpieczenia określonej wierzytelności. Zarzut wręczenia weksla jako gwarancyjnego lub kaucyjnego tylko dla zabezpieczenia określonej wierzytelności może być podnoszony przez wystawcę jedynie wtedy, gdy weksel nie został puszczony w obieg. Zarzut ten nie jest jednak dopuszczalny wobec osoby trzeciej, która nabyła weksel już uzupełniony, chyba że w chwili nabywania weksla wiedziała o jego charakterze i o braku zaistnienia zdarzenia które uzasadniałoby zaspokojenie z tego weksla.

Jeżeli weksel in blanco został uzupełniony niezgodnie z zawartym porozumieniem, nie można wobec posiadacza zasłaniać się zarzutem nie zastosowania się do przedmiotowego porozumienia, chyba że posiadacz nabył weksel w złej wierze albo przy jego nabyciu dopuścił się rażącego niedbalstwa. Należy podkreślić, że ochrona nabywcy weksla in blanco jest znacznie słabsza niż ochrona nabywcy weksla zupełnego, którą reguluje art. 17 PrWeksl.

Wystawca nie może powoływać się na fakt, że weksel został wypełniony w sposób sprzeczny z zawartym porozumieniem wobec osoby trzeciej, która nabyła weksel po jego wypełnieniu i nie znała treści deklaracji wekslowej. Nie wiedziała ona bowiem, że weksel wypełniono niezgodnie z zawartym porozumieniem i mimo zachowania należytej staranności nie mogła się o tym dowiedzieć.1 W takiej sytuacji posiadacz weksla może skutecznie dochodzić praw z weksla, a dłużnikowi wekslowemu przysługiwać będzie, co najwyżej, roszczenie odszkodowawczo-regresowe względem pierwotnego wierzyciela, który wypełnił weksel niezgodnie z treścią porozumienia.

W razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty sąd może na wniosek pozwanego wstrzymać wykonanie nakazu. Wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty uzależnione jest od uznania sądu, nie może jednak być dowolne. W przypadku nakazu zapłaty wydanego na podstawie weksla, wstrzymanie wykonania powinno nastąpić w razie uprawdopodobnienia fałszerstwa dokumentu lub uprawdopodobnienia niezgodności treści weksla gwarancyjnego z porozumieniem, na podstawie którego weksel został wypełniony (deklaracja wekslowa).

Doktryna stoi na stanowisku, że nakaz zapłaty z weksla, co do którego orzeczono o wstrzymaniu jego wykonania, może być w dalszym ciągu wykonany jako tytuł zabezpieczający.2


1 Orzeczenie SN z dnia 8 października 1936 roku, I C 423/36, MPHW 1937.
2 G. Julke, Glosa do uchwały SN z dnia 24 września 2003 roku, II CZP 58/03; D. Zawistowski, Glosa do uchwały SN z dnia 24 września 2003 roku, III CZP 58/03.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Check Also
Close
Back to top button